Програма розвитку кафедри програмування та комп’ютерної техніки

Обґрунтування необхідності створення програми

Кафедра  Програмування та комп’ютерної техніки є однією з основних, утворюючих кафедр факультету інформаційних технологій. У листопаді 2014 році було створено факультет та кафедру.

Одразу після створення викладачі кафедри стали осередком сучасної підготовки студентів за напрямами «Інформатика», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія».

Основними напрямами розвитку кафедри обрано: когнітивний аналіз даних, комп’ютерні інформаційні технології. Це вимагає розробки нових математичних методів та програмного забезпечення, нових людино-комп’ютерних інтерфейсів. Для підтримки ведучої ролі кафедри у освітньому просторі України необхідно постійно розвивати освітній процес і вдосконалювати методи його реалізації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів.

Протягом 2014-2015 викладачами кафедри, в якості експерименту, розпочато впровадження інформаційних систем для інтерактивного навчання, автоматизованої перевірки контрольних робіт та інших форм контролю з дисциплін «Програмування», «Математичний аналіз», «Алгебра та геометрія», «Дискретної математики»; систему розроблення та підтримки проведення занять із застосуванням відео лекцій. Внесено відповідні зміни до робочих навчальних програм.

Студенти, що навчаються на кафедрі, з захопленням підтримують ці інноваційні ініціативи. Також розпочато роботу з підготовки школярів до навчання в університеті. Це вимагає від викладачів постійної роботи над вдосконаленням програм навчальних дисциплін та підвищення особистої кваліфікації.

У  2014 році розпочато процес залучення до проведення  лекційних занять  професійних спеціалістів ІТ-індустрії, підписано відповідні договори. Проведення такої роботи дозволяє покращити фахову підготовку студентів. Розпочато співробітництво із лідерами ІТ-індустрії світу: компаніями Microsoft та IBM. Усі викладачі кафедри у 2014 році пройшли курс підвищення кваліфікації  Microsoft “Програмування на С# з використанням Microsoft.NET”.

Все це вивело освітній процес на новий рівень.

Одна з особливостей сфери ІТ –  це  швидка зміна концепції, наукових і практичних інструментів. Лавиноподібно росте і кількість інформації, і кількість працівників цієї сфери. Тому в цій області діяльності дуже важко і важливо бути на лідируючих позиціях, не відставати від тенденцій, які в ній є. Особливо в освітній сфері. Співробітники кафедри намагаються слідувати цьому правилу.

Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри Програмування та комп’ютерної техніки відповідають положенням Статуту Університету та Державній комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр.

Виходячи із основних стратегічних напрямів розвитку факультету планується ліцензувати на кафедрі одну спеціальність для підготовки бакалаврів і дві для магістрів, а також відкрити наукову лабораторію. Це дозволить суттєво збільшити контингент студентів та підвищити якість освіти.

Основна увага в діяльності кафедри приділяється якості навчання. У найближчому майбутньому кафедра має вийти на рівень європейської освіти в галузі комп’ютерних наук шляхом підготовки нових, орієнтованих на перспективу, навчальних курсів у поєднанні з наявною високою кваліфікацією викладачів кафедри.

Підготовка нових спеціальних курсів буде поєднуватись з науковими дослідженнями викладачів кафедри та співробітників наукової лабораторії в області проблем когнітивного аналізу даних, обробки інформації, програмування та інших важливих напрямів. Це дозволить випускникам кафедри отримати адекватне працевлаштування у IT-індустрії. На кафедрі планує збільшення об’єму підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

Сучасний розвиток освітнього процесу вимагає розширення міжнародних зв’язків та співробітництва. На кафедрі планується створити підґрунтя для залучення до навчання іноземних студентів. Підписано угоду про співробітництво американською компанією Mircast university Ltd., ведуться переговори  з іншими іноземними компаніями, зокрема з Mathparca LTD (Ізраїль). Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію зі знання іноземних мов.

Планується забезпечити отримання подвійних дипломів із провідними навчальними закладами Європи для студентів кафедри.

Пріоритетні напрями роботи кафедри

Пріоритетними напрямами роботи кафедри Програмування та комп’ютерної техніки є:

 • застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, вдосконалення існуючих та впровадження нових  дисциплін на потребу IT-індустрії;
 • використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків;
 • підтримання існуючих та створення нових наукових контактів із провідними вченими України й інших країн.

Навчально-методична робота

Завідувачу кафедри:

– забезпечувати розробку і вдосконалення навчальних планів відповідно до сучасних вимог освітнього
– процесу та тенденцій розвитку ІТ-індустрії;
– вивчати досвід інших вузів України;
– вивчати досвід зарубіжних навчальних закладів;
– організувати роботу по отриманню ліцензій для нових спеціальностей;
– збільшити кількість баз на підприємствах ІТ-індустрії  для виробничої практики студентів.

Викладачам кафедри:

– забезпечити проведення навчальних занять, розробку і вдосконалення освітньо-професійних програм, програм нормативних і спеціальних курсів на сучасному науковому рівні.

 • Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін: «Дискретна математика», «Програмування», «Математичний аналіз», «Алгебра та геометрія», «Алгоритми і структури даних», «Бази даних», та ін. Для студентів ОКР «бакалавр» фахівці кафедри викладають також низку спецкурсів з актуальних проблем інформаційних технологій, зокрема: «Хмарні технології», «Технології Data mining», «Кросплатформенне програмування», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Інформаційний менеджмент» тощо. На кафедрі проводяться роботи із залучення професійних спеціалістів з ІТ індустрії до проведення навчальних занять зі студентами.
 • Протягом 2015-2016 років викладачами кафедри планується розширити впровадження новітніх форм і методів організації навчального процесу: інформаційні системи для інтерактивного навчання, автоматизованої перевірки контрольних робіт та інших форм контролю, систему розроблення та підтримки проведення занять із застосуванням відео лекцій.
 • На кафедральному сайті створено і регулярно оновлюється інформація про викладачів і науковців кафедри, про курси, що читаються викладачами кафедри. Планується створити навчальний портал  кафедри.
 • На кафедрі буде постійно проводитись робота з перегляду змісту спецкурсів з точки зору їх актуальності для потреб IT-індустрії. До спецкурсів і деяких нормативних курсів будуть включатись нові наукові розробки викладачів та співробітників у рамках фундаментальних та прикладних тем.
 • Передбачається запрошення до навчального процесу провідних спеціалістів з профільних інститутів Академії наук України, викладачів із закордону для ознайомлення викладачів і студентів з новими результатами і їх потенційного залучення до спільних наукових і навчальних розробок.
 • Важливим напрямом навчально-методичної роботи буде підготовка курсів іноземною мовою.
 • Планується збільшити кількість баз для проходження виробничої практики студентами кафедри на підприємствах ІТ-індустрії.
 • Велика увага приділятиметься повному забезпеченню освітнього процесу електронними навчальними посібниками з нормативних та спеціальних курсів, що читаються на кафедрі.
 • Планується забезпечити самостійну роботу студентів відео лекціями та іншими мультимедійними матеріалами.

Наукова робота та міжнародні зв’язки

Завідувачу кафедри:

– забезпечувати розвиток наукових напрямів кафедри;
– залучати до фінансування науково-дослідних робіт міжнародні та вітчизняні гранти;
– підготувити для реєстрації міжнародне наукове видання і включити його до переліку фахових видань ВАК України;- щорічно розробляти план видань наукової та науково-методичної літератури для друку у видавничому центрі Київського національного університету та інших виданнях;- залучати аспірантів до проведення занять зі студентами;- проводити роботу із пошуку іноземних партнерів.

Викладачам кафедри:

– забезпечувати впровадження наукових досліджень у освітній процес;
– брати участь в  міжнародних конкурсах на отримання грантів;
– підвищувати наукову кваліфікацію.

Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри буде виконуватись у рамках Закону України № 2519-VI від 09.09.2010 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», де вказано: «…Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року…2) інформаційні та комунікаційні технології…» та Державній комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр. У відповідності до цих документів, планується:

 • Брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, НАН України інших державних і приватних структур.
 • Брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами Європи і США.
 • Підготовити до опублікування у фахових українських та іноземних журналах,  які входять у наукометричні бази, матеріали наукових досліджень викладачів та науковців кафедри.
 • Робити доповіді на профільних міжнародних та республіканських конференціях, залучати до участі в роботі конференцій студентів кафедри.
 • Забезпечити проведення на базі кафедри міжнародної конференції «Глушковські читання» із залученням наукових і навчальних установ України і світу.
 • У найближчій перспективі підписати договори про співпрацю та обмін студентами з вузами Польщі, Словаччини та інших вузів.
 • Проводити кафедральний науковий семінар «Математичні основи інформаційних технологій» та інші, запрошувати для доповідей на семінарі викладачів і співробітників кафедри та фахівців інших наукових установ України.
 • Для викладачів і науковців кафедри створити сприятливі умови для підготовки дисертацій (стажування, консультації, зменшення педагогічного навантаження).

Робота зі студентами та учнівською молоддю

Завідувачу й викладачам кафедри:

 • Проводити активну профорієнтаційну роботу серед школярів з метою залучення їх на факультет. Для цього регулярно організовувати: олімпіади з програмування, літні школи, дні «відкритих дверей» та інші заходи для знайомства з науковими результатами викладачів і співробітників кафедри.
 • Підписати договори про співпрацю зі школами, ліцеями та гімназіями.
 • Залучати до виконання наукових досліджень студентів старших курсів з  можливістю зарахування на наукові теми.
 • Створювати умови, щоб студенти кафедри брали участь у конкурсах наукових студентських робіт, студентських олімпіадах та студентських наукових конференціях.
 • Забезпечити, за необхідністю, виконання випускної кваліфікаційної роботи  на базі підприємств ІТ-індустрії або наукових установ України.
 • Забезпечити роботу зі студентами для формування активної громадської позиції, вирішення побутових проблем, сприяння у працевлаштовані, тощо.

 

Підготовка професорсько-викладацького складу

Станом на березень 2015 р. на кафедрі Програмування та комп’ютерної техніки працює 6 викладачів, з них: один доктор наук, професор; п’ять кандидатів наук, два з яких доценти та три асистенти.

У цьому складі, згідно з наказом ректора КНУ № 309-32 «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи», кафедра виконує аудиторне навантаження більше 2700 годин із середнім навантаженням 450 годин на викладача. У 2015-16 навчальному році очікується навантаження не менше, ніж 3191 годин. У наступні роки планується подальше збільшення навантаження.  Це потребує значного збільшення кадрового складу кафедри: у 2015 році на 4 штатні одиниці, у наступних роках ще на 6 штатних одиниць.

Завідувачу кафедри:

– забезпечити умови для підвищення кваліфікації викладачів;
– забезпечити кількісний і якісний кадровий склад кафедри для проведення освітнього процесу;
– залучати до освітнього процесу провідних фахівців ІТ-індустрії.

У подальшому підготовка викладацького складу кафедри здійснюватиметься шляхом:

 • Підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри у провідних ІТ установах України.
 • Підвищення вимог щодо викладання дисциплін кафедри і постійним оновленням робочих планів і програм у відповідності до досягнень в ІТ-індустрії.
 • Залучення до викладацького складу кафедри кращих випускників аспірантури.
 • Створення сприятливих умов для наукової роботи викладачів шляхом зарахування виконавцями науково-дослідних тем кафедри.
 • Забезпечення підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Адміністративно-господарча діяльність

Завідувачу кафедри:

– залучати спонсорів;
– планувати оновлення парку лабораторного обладнання, ліцензованого програмного забезпечення;
– планувати проведення ремонтних робіт на території кафедри;
– планувати  придбання меблів, канцтоварів, тощо;
– планувати  закупівлю матеріалів для підтримки навчального процесу (дошки, крейда, тощо).

Основні умови успішного здійснення програми

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри Програмування та комп’ютерної техніки полягають у:

 • ефективному доборі науково-педагогічних кадрів, орієнтації їх на світовий досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи;
 • активній позиції викладачів та співробітників кафедри;
 • залученні до освітнього процесу провідних вчених, професійних спеціалістів ІТ-індустрії;
 • забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету;
 • у наявності відповідного фінансування з боку державних і недержавних установ.

 

План розвитку кафедри Програмування та комп’ютерної техніки факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував виконуючий обов’язки завідувача кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент Бичков Олексій Сергійович.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 8 від 11 березня 2015 р.)

Comments are closed.