Оголошення про прийом до аспірантури у 2015 році

Умови вступу до аспірантури та ад’юнктури
затверджені Вченою радою університету
3 листопада 2014 року  та доповнені наказом ректора
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
№ 308-32 від 19.05.2015 року

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспірантури на 2015-2016 навчальний рік
з відривом та без відриву від виробництва за науковими спеціальностями:

05.13.06 – інформаційні технології (паспорт спеціальності);
05.13.22 – управління проектами та програмами (паспорт спеціальності);
05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту (паспорт спеціальності).

Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України – за державним  замовленням (підготовка в ад’юнктурі здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб  без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають на ім’я ректора університету  такі документи:

 1. Заяву (для ад’юнктів – рапорт) ().
 2. Особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
 3. 2 фотокартки 3×4.
 4. Список  опублікованих наукових праць  і винаходів (за наявності) (зразок).
 5. Наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (зразок).
 6. Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086/о.
 7. Засвідчену копію диплома  про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
 8. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
 9. Направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (зразок).
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва).
 11. Довідку з постійного місця проживання.
 12. Cертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера)  для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури. 

Документи  подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури (ад’юнктури) з усіма зазначеними вище документами приймаються на відповідних факультетах, в інститутах з 1 вересня  по 15 вересня 2015 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.

Вступні випробування проводяться  з 21 вересня по 16 жовтня 2015 року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру), він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру (ад’юнктуру), надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Порядок зарахування до аспірантури та ад’юнктури Київського національного університету імені Тараса Шевченка регламентований наказом ректора № 308-32 від 19.05.2015 року і полягає в наступному:

 1. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури та ад’юнктури, формуватиметься за формулою:
  КО = ВІМ + ВІФ +ВІС +ДБ, де:
 • ВІМ– результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 альною шкалою) або бали сертифіката  міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ВІФ– результат вступного іспиту з філософії (за 100 бальною шкалою),
 • ВІС– результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ДБ– додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складатимуть вступні іспити з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської та ін.), філософії та спеціальності.Для більш точного оцінювання рівня знань вступників до аспірантури та ад’юнктури  пропонується перейти  в 2015 році з 5-бальної шкалидо 100-бальної, яка себе добре зарекомендувала в магістратурі та бакалавраті.

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури та ад’юнктури на кожному з вступних випробувань, оцінюватимуться за 100 бальною шкалою. Вступники, які наберуть на першому іспиті менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі  в наступному випробуванні та в конкурсі.

 1. Для стимулювання поглибленого вивчення іноземної мови пропонується зараховувати бали сертифіката  міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2, замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури.
 2. Пропонується при вступі до аспірантури та ад’юнктури враховувати наукові здобутки вступників, як це прийнято при проведенні конкурсів на отримання грантів.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення:

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Зараховувати бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури.(IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії) ДБ1 100 балів за сертифікат
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце – 20друге місце – 15третє місце – 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце – 20друге місце – 15третє місце – 10
Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2*(за умови участі міжнародних експертів, не менше як 1/3) ДБ5 В2 – 5СІ – 10С2 – 15
Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні ** ДБ6 10 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз(Scopus, Web of Science)** ДБ7 20 (кожна стаття)
Участь у науковій всеукраїнській конференції(за умови опублікування тез доповіді)** ДБ8 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній  конференції(за умови опублікування тез доповіді)** ДБ9 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво** ДБ10 15
Рекомендація Вченої ради факультету/інституту до аспірантури/ад’юнктури(за наявності) ДБ11 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ12 10

*   диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
**  за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях).

 1. Зарахування на загальних підставах буде проводитись за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури та ад’юнктури нараховуватиме екзаменаційна комісія факультету/інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

 1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) матимуть вступники:
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2;
 • направлені Міністерством освіти і науки України на навчання цільовим призначенням для вищих навчальних закладів країни;
 • направлені Міністерством освіти і науки України на навчання цільовим призначенням для вищих навчальних закладів країни.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти та ад’юнкти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Взаємозобов’язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант  підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Термін навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) з відривом від виробництва не перевищує 3 років, без відриву від виробництва – 4 років.

Початок навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) з 1 грудня 2015 року.

Comments are closed.