Бичков Олексій Сергійович

Бичков Олексій Сергійович

Бичков Олексій Сергійович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри.

У 1989 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю прикладна математика.

У 1994 захистив дисертацію канд. фіз.-мат. наук  01.05.01 «математична кібернетика» за темою «Побудова оптимальних якісних характеристик стохастичних  диференціальних рівнянь нейтрального типу».

У 2011р. пройшов курси підвищення кваліфікації  CISCO CCNA.

У 2014р. пройшов курси підвищення кваліфікації  Microsoft “Програмування на С# з використанням Microsoft.NET”.

Область наукових інтересів пов’язана з:

 • гібридними моделями неперервно-дискретних процесів;
 •  теорією можливостей, нечіткими величинами і процесами;
 • теорією програмування;
 • математичними основами інформаційних технологій;
 • застосуванням математичних методів в авіації, біології,  медицині і економіці;
 • генетичним і квантовим програмуванням.

 

Основні досягнення

Для дослідження стійкості функціонально-диференціальних рівнянь мною введене поняття оптимальних функцій Ляпунова. Вперше отримано умови існування додатно визначеного розв’язку матричного рівняння Сільвестра та побудовано алгоритм його пошуку.

Розроблено розширену теорію можливостей із застосуванням двох мір – міри можливостей та міри необхідностей. Доведено фундаментальні теореми про продовження цих мір з алгебри на булеан за довільною адитивністю, що суттєво відрізняє теорію можливостей від теорії ймовірностей.

У рамках теорії можливостей введено новий тип інтегралів та побудовано нове диференціальне рівняння. Доведено фундаментальні теореми про існування та єдиність розв’язку цього диференціального рівняння, про продовження розв’язку та про неперервну залежність розв’язку від параметрів та початкових розумів.

При дослідженні складної динаміки використовуються гібридні автомати. Мною запропоновано новий алгоритм дослідження стійкості стаціонарних станів гібридних автоматів. Доведено відповідні теореми про стійкість.

Розв’язав відкриту проблему про необхідні та достатні умови існування додатної матриці, яка є розв’язком матричного рівняння Ляпунова на конусі  (копозитивна матриця).

Результати наукових досліджень використовуються у спільних наукових роботах з: інститутом травматології та ортопедії АМН України, Державним підприємством «Антонов», інститутом раку МАН, інститутом серцево-судинної хірургії ім.Амосова, інститутом нейрохірургії ім.Ромоданова.

За цими тематиками студентами Київського національного університету за останні 5 років захищено більше 80 дипломних робіт.

Опублікував понад 100 наукових статей і 10 навчальних посібників, два з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України «Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», один підручник з грифом Міністерства освіти і науки України «Затверджено як підручник для студентів вищих навчальних закладів»

За останні роки брав участь і керував такими НДР:

 1. «Розробка програмного забезпечення та бази даних експертів проектів міжнародного наукового співробітництва» (науковий керівник доцент Бичков О.С.)
 2. «Розробка бази даних наукових установ, в тому числі тих, які беруть участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів, відповідно до міжнародних угод та договорів» (науковий керівник доцент Бичков О.С.)
 3. «Розробка програмного забезпечення для оброблення даних моніторингу науково-технічної діяльності наукових установ і організацій України, які проводять міжнародну науково-технічну діяльність» (науковий керівник доцент Бичков О.С.)
 4. Розробка основ перспективних медико-біологічних технологій способами математичного моделювання, розпізнавання образів та прийняття рішень в біологічних сенсорних системах (2006) (наукові керівники професор Бєлов Ю.А., доцент Бичков О.С.).
 5. Розробка програмного інструментарію для створення загальноукраїнської універсальної інфраструктури самостійного отримання та інтелектуального тестування знань. Створення електронного підручника „Загальна фізика. Механіка”
  (2007-2008 рр.) (відповідальний виконавець доцент Бичков О.С.).
 6. Розроблення ГСТУ технічних вимог до курсів дистанційного навчання згідно з ДСТУ 1.2. (2009-2010 рр.) (науковий керівник доцент Бичков О.С).
 7. Математичні моделі коректного мислення (2009-2010 рр.) (наукові керівники професор Бєлов Ю.А., доцент Бичков О.С.).
 8. Створення системи підтримки віртуальних лабораторних робіт з використанням web-доступу для уніфікованої системи дистанційного навчання (2009-2010 рр.) (науковий керівник  доцент Бичков О.С.).
 9. Розроблення програмного забезпечення та створення розподіленої інформаційної бази даних з нормативно-правовими та науково-методичними документами системи управління науково-освітньою галуззю (2009-2010 рр.) (науковий керівник доцент Бичков О.С.).

Область наукових інтересів пов’язана з:

 • гібридними моделями неперервно-дискретних процесів;
 •  теорією можливостей, нечіткими величинами і процесами;
 • теорією програмування;
 • математичними основами інформаційних технологій;
 • застосуванням математичних методів в авіації, біології,  медицині і економіці;
 • генетичним і квантовим програмуванням.

Кількість науково-методичних праць 118.

Comments are closed.