Науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”

Науково-практична конференція

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”

10-11 березня 2016 року

Завантажити програму секційного засідання

Завантажити програму пленарного засідання

Завантажити збірник матеріалів конференції

м. Київ, вул. Васильківська, 36

Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка

Тел.: +38-044-521-32-77

Факс: +38-044-521-32-77

(ст. метро Васильківська)

 


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:
Оксіюк Олександр Глібович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка..

Заступник Голови:
Самохвалов Юрій Якович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка..

Члени програмного комітету:
Толюпа Сергій Васильович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка..

Мачуський Євгенiй Андрiйович, докт. техн. наук, проф., декан факультету інформаційної безпеки НТУ України «КПІ»

Юдін Олександр Костянтинович, докт. техн. наук, проф., директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.

Бурячок Володимир Леонідович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій

Субач Ігор Юрійович, докт. техн.. наук, доцент, начальник кафедри бойового застосування математичного та програмного забезпечення АСУ Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Члени програмного комітету:

Дашковська Олена Володимирівна, к.х.н., доцент, старший науковий
співробітник відділу дослідження змісту вищої освіти Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Куляниця Олександр Іосифович, к.т.н, с.н.с, генеральний директор НВФ
“Криптон”

ОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • факультет інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”;
 • Інститут комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного
  університету;
 • Навчально-науковий інститут захисту інформації Державного університету телекомунікацій;
 • Науково-дослідний центр “Тезис” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”;
 • державне підприємство “Українські спеціальні системи”;
 • Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Науково-впроваджувальна фірма “Криптон”.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, англійська, російська.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

До 24 лютого 2016 р. – реєстрація та прийом матеріалів тез доповідей, прийом актів експертизи та інших документів;

10-11 березня 2016 року – 14.00-18.00 відкриття та робота конференції.

ПІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ

планується проведення пленарного засідання та робота у  секціях:

 • секція 1. “Науково-технічні та практичні аспекти створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”;
 • секція 2. “Методи, засоби і заходи управління інформаційною безпекою інформаційно-телекомунікаційних систем”.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”, яка відбудеться 10-11 березня 2016 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі в конференції необхідно в строк до 24. 02. 2016  р. направити на електронні адреси секретаріату оргкомітету  наступні матеріали:

 • реєстраційна форма;
 • тези доповіді ( тези доповідей студентів розглядаються тільки у разі подання секретарю відповідної секції роздрукованої чи відсканованої доповіді, підписаної їх науковим керівником);
 • квітанція про сплату організаційного неска у розмірі 160 грн.

Організаційний внесок покликаний покрити витрати за  організаційне забезпечення заходів конференції, видання інформаційних матеріалів, збірника тез доповідей, технічне і інформаційне обслуговування, необхідні супутні матеріали. Організаційний внесок необхідно перевести на рахунок оргкомітету.

Матеріали, надані без заповнення заявки, розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь у випадку подання недостовірних та некоректних даних чи невідповідності тез доповіді висунутим вимогам (див. нижче) або тематиці конференції.

Надіслані електронні матеріали вважаються отриманими, якщо автор отримав підтвердження від секретаріату. В іншому випадку матеріали вважаються недоставленими. За таких обставин автор повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронних матеріалів (можливо з іншої електронної адреси). Якщо надіслати електронні матеріали не вдається, потрібно надіслати їх іншим чином  в секретаріат конференції.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Допускається не більше двох співавторів для кожної доповіді.

Тези повинні передавати основний зміст доповіді та містити: постановку наукової проблеми (завдання) у загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленого завдання; висновки, що містять основні отримані результати.

Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор та його науковий керівник.

Обсяг тез доповіді – одна повна сторінка формату А4 (297 мм × 210 мм) у книжковій орієнтації. Поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12 пт.

Матеріали набираються в текстовому редакторі у такому порядку: 1) УДК – вирівнювання за лівим краєм; 2) ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, шрифт напівжирний; 3) назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом; 4) назва доповіді повинна бути лаконічною – вирівнювання за центром, відступ зверху – 6 пт, відступ знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів, шрифт напівжирний; 5) текст доповіді – відступ першого рядка абзацу – 5 мм, вирівнювання за шириною, без переносу слів; 6) науковий керівник (обов’язково тільки для доповідей студентів), тире, посада, ініціали, прізвище – вирівнювання за правим краєм, відступ зверху – 6 пт, курсивом. Заголовки таблиць – вирівнювання за правим краєм, шрифт 12 пт.

Підписи до рисунків – вирівнювання за центром, шрифт 10 пт. Для набору формул використовувати вбудований у Microsoft Word 97-2003 редактор формул з використанням таких стилів: текст, число – Times New Roman Cyr; функція, змінна – Times New Roman Cyr, курсив; грецькі, символ – Symbol; матриця/вектор – Times New Roman Cyr, шрифт напівжирний. Встановлюються такі розміри: звичайний – 12 пт; великий індекс – 7 пт; малий індекс – 5 пт; великий символ – 15 пт; малий символ – 12 пт. Тези, в яких формули набрані у Microsoft Word 2007/2010 до друку не приймаються.

Щоб дотриматися вимог до оформлення тез, рекомендується використовувати шаблон, доступний на веб-сторінці семінару.

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ

Тривалість доповіді від 5 до 7 хвилин. Файл мультимедійної презентації повинен бути у форматі Microsoft Power Point (.ppt або .pps). Назва файлу – складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Бойко_Зуб.pps Файли формату Power Point 2007/2010 (.pptx) не приймаються.

За додатковою інформацією звертатись у секретаріат конференції.

  РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Надається в електронній формі для кожної доповіді. В реєстраційній формі необхідно вказати:  ПІБ, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь, службова адреса, адреса електронної пошти, телефон/факс, мобільний телефон, назва доповіді, № секції.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна (секція 1)

Тел.: (044) 521-32-77, (096) 768-20-85

E-mail: lukova@ukr.net

 

Прус Руслана Богданівна (секція 2)

Тел.: (044) 521-32-77, (096) 265-26-49 .

E-mail: ruslana_prus@meta.ua

БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ
Р/Р – 31256356214095 ГУ ДКСУ у м. Києві

код банка – 820172

код ЕДРПОУ – 02070944

отримувач – КНУ імені Тараса Шевченка

конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”

Завантажити буклет НПК

 

 

Comments are closed.