Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

Назва дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки» (3 семестр)

Спеціалізація «Кібернетична безпека»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: доктор технічних наук, професор Толюпа Сергій Васильович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1981

Інформація у «Вікіпедії» (на сайті факультету): https://uk.wikipedia.org/wiki/

Толюпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Мета дисципліни – надати студентам знання з основ нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки держави, як однієї з найважливіших сфер діяльності в умовах входження держави в інформаційне суспільство; опанування основними термінами, поняттями та категоріями нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки на рівні тлумачення та відтворення, для їх практичного застосування та втілення у процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста з інформаційної безпеки.

Захист  інформації є одним з найновітніших і динамічно розвинених напрямів сучасної науки і техніки, що сформовані на базі наукоємних технологій. Питання захисту інформаційних ресурсів широко використовуються в різних галузях, скрізь, де потрібне зберігання й передавання інформації для різноманітних інформаційних систем суспільства. Це зумовлено досить високою комерційною вартістю інформації та постійно зростаючими обсягами інформаційних потоків, котрі необхідно передавати на великі відстані без втрати або спотворення корисної інформації.

Сучасні умови політичного і соціально-економічного розвитку країни відзначаються загостренням суперечностей між потребами суспільства у розширенні вільного та якісного  обміну, зберігання інформації та необхідністю виконання окремих регламентованих організаційно-правових та організаційно-технічних обмежень на її поширення.

Суперечливість і нерозвиненість правового та нормативно-технічного регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері можуть призвести до негативних наслідків, щодо реалізації законних інтересів споживачів та забезпечення  національної безпеки країни. Ці суперечливості істотно погіршують підтримання необхідного балансу інтересів особистості, суспільства і країни в інформаційній сфері. Недосконале нормативно-правове і організаційне-технічне регулювання відносин у галузі масової інформації уповільнює формування на території України конкурентоспроможних інтегрованих інформаційних систем та мереж.

Завдяки сукупної дії всіх факторів, що визнача­ють проблеми безпеки інформаційних систем, призначених для обро­блення, зберігання та поширення інформації, поставлено завдання, які потребують негайного та ефективного вирішення.  Нині процес інформаційного розвитку в Україні значною мірою пов’язаний із вирішенням таких проблем, як різноплановість нормативно-законодавчого регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері; відсутність, неузгодженість, суперечливість, неповнота законодавчих і нормативних (підзаконних) актів у сфері інфокомунікацій; інтенсивне впровадження електронного документообігу й електронного цифрового підпису; стрімкий  розвиток інформаційної безпеки тощо.

Навчальна дисципліна дає можливість провести детальний аналіз функціонування інформаційної сфери та її безпеки, розкрити недоліки у вітчизняній нормативно-правовій базі. Здобуті знання дадуть можливість  здійснювати  роботу з удосконалення нормативно-правового забезпечення галузі та її адаптація до міжнародних вимог і стандартів, подальшого урегулювання правовідносини у сфері електронного цифрового підпису, інформатизації органів влади та в інших сферах розвитку інформаційного суспільства.

 

Кількість годин:  лекції – 16, практичні – 18, консультації – 2, самостійна робота – 54.  Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.