Чисельний аналіз

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр»

напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року)

 Перелік № 1. Чисельний аналіз (3 семестр)

 Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем

Викладач: д.т.н., професор Кудін Володимир Іванович

Кудін

 

 

 

 

 

 

Інформація на сайті факультету: посилання

 Анотація

Навчальна дисципліна «Чисельний аналіз» присвячена вивченню особливого класу чисельних методів (базисних матриць), призначених для розв’язання прикладних задач, зокрема:

  • дослідження  впливу кількісних змін в  параметрах  системи на якісні структурні властивості (умови збереження, порушення та перехідні);
  • відтворення (розпізнавання образу) математичної моделі за структурним (геометричним ) представленням на площині та в просторі;
  • аналізу структурної цілісності лінійної системи в умовах різних сценаріїв взаємодії із зовнішнім середовищем;
  • еволюційного моделювання  математичного опису  лінійних систем при змінах геометричної структури та навпаки;
  • аналізу статусу компонент у представленні (активність, пасивність тощо) математичних моделей лінійних структур, які подаються як інформаційні з великим обсягом даних.

Важливим застосуванням технологій чисельного аналізу є управління великими соціально-економічними системами. Їх доцільно вивчати на основі аналітичних моделей економічного кругообігу, де розглядається основні агенти економіки та основні інформаційно-логічні зв’язки поміж ними, дозволяє зрозуміти сутність державного управління в децентралізованій системі із дворівневою структурою (макро- і мікрорівні), особливості кругообігу доходів, соціальні аспекти взаємодії, умови спаду і відновлення економічного росту, підтримки сталого відтворення цілісної соціально-економічної системи, багатокритеріальність задач  управління та ін.

 

Кількість годин: лекції – 28, лабораторних – 28, консультації – 2, самостійна робота – 62.

Разом 120 годин – 4 ECTS.

Форма контролю: залік

Comments are closed.