Теорія несилової взаємодії

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Теорія несилової взаємодії (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: д.т.н., професор Тесля Ю.М.

Інформація у «Вікіпедії»: ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тесля Юрій Миколайович

тесля юрій миколаєвич

Анотація

 Теорія несилової взаємодії (ТНВ) – створена д.т.н., професором Теслею Юрієм Миколайовичем. Синонімом терміну «несилової» є термін «інформаційної». На сьогодні ТНВ використовується в психології і управлінні колективами працівників, для створення систем прогнозування і управління, а також для побудови різноманітних рефлекторних інтелектуальних систем: голосового управління телефоном і терміналами, розпізнавання зображень, оцінки інвестиційних пропозицій, та ін. Суть теорії полягає в наступному: будь які взаємодії в природі базуються не на силовому «примусі» діяти у відповідності з впливом одних об’єктів на інші, а на обміні інформацією. Інформація змінює внутрішню організацію (інтроформацію) взаємодіючих об’єктів, що призводить до зміни їх поведінки (руху). І це справедливо як для живої, так і для неживої природи. Виходячи із знання фізичних законів взаємодії були отримані закони зміни внутрішньої організації при отриманні інформації від інших об’єктів. Це є першопричиною зміни в русі. Потім ці закони були перевірені на рівні взаємодії людей. В ході експериментів виявилось, що вони точно відповідають процесам побудови природномовних текстів в інтелектуальному апараті людини. Це дало змогу створювати різноманітні прикладні системи, які діють у відповідності з отриманими законами несилової взаємодії., і діють дуже успішно.

З точки зору спеціальності «Консолідована інформація» знання цієї дисципліни важливо для визначення способів інформаційного впливу в різноманітних предметних областях. Теорія дає математичний апарат для обчислення результатів тих чи інших інформаційних впливів в процесі взаємодії людей.

Лекції буде читати автор теорії несилової взаємодії – декан ФІТ Тесля Юрій Миколайович.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік

Comments are closed.