Цілепокладання та ціледосягнення в управлінні ІТ проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Цілепокладання та ціледосягнення в управлінні ІТ проектами (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/110

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Анотація

В будь-якій системі управління можна виділити керуючу і керовану частини, які можуть бути представлені різноманітними об’єктами різної структури, організованості, фізичної природи та предметної області. При цьому для керуючої системи характерна наявність певної мети або стратегії існування і зміни станів системи, які ведуть до досягнення визначеного корисного результату завдяки створенню продукту проекту або програми. У загальному випадку мета формується у зовнішньому оточенні об’єкта. Хоча існують деякі класи систем, в яких мета формується в результаті взаємодії внутрішніх факторів. Розробка та застосування методологій, моделей та методів цілепокладання та ціледосягнення, теорії управління на всіх стадіях життєвого циклу проектів, удосконалення управління та механізмів прийняття рішень в соціальних та організаційно-технічних системах – відображають напрямки наукових досліджень щодо формалізації цілей проектів та підготовка і прийняття рішень.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • функції рішення в методологи й організації процесу керування;
 • типологія управлінських рішень;
 • умови й фактори якості управлінських рішень;
 • моделі, методологія й організація процесу розробки управлінського рішення;
 • цільова орієнтація управлінських рішень аналіз альтернатив дій;
 • аналіз зовнішнього середовища і її впливу на реалізацію альтернатив: умови невизначеності й ризику;
 • прийоми розробки й виборів управлінських рішень в умовах невизначеності й ризику, економіко-математичні та емпіричні методи прийняття рішення ефективність рішень;
 • контроль реалізації управлінських рішень;
 • управлінські рішення й відповідальність

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати аналіз потрібний для розробки та прийняття управлінського рішення;
 • використовувати кількісні та якісні методи для прогнозування розвитку оточуючого середовища та організації;
 • визначати причини виникнення проблеми та встановлювати критерії ефективного управлінського рішення;
 • розробляти альтернативні варіанти управлінського рішення та використовувати аналітичні методи для вибору оптимального рішення;
 • розробляти програму реалізації управлінського рішення;
 • оцінювати ефективність управлінського рішення та методи її підвищення.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичні роботи – 12, Лабораторні роботи – 16, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

 

Comments are closed.