Офіси управління проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Офіси управління проектами (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кальніченко Олена Володимирівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/2124

Кальніченко Олена Володимирівна

Анотація 

Актуальність дисципліни, практичне застосування: полягає в дослідженні процесів створення ефективного інструменту управління проектами та програмами завдяки формуванню окремого функціонального підрозділу. Офіси управління проектами (ОУП) використовуються в усьому світі для реалізації найбільш складних та масштабних проектів, а проектно-орієнтованих організаціях.

В програмі дисципліни будуть обговорюватись питання створення офісу управління проектами, види та типи ОУП, структури та умови функціонування ОУП, задачі та повноваження, етапи розвитку, критерії оцінки ефективності роботи ОУП, методи підвищення якості діяльності організації за рахунок впровадження ОУП, аудит роботи Офісу управління проектами, змін корпоративної культури організації.

Дисципліна включає теоретичні та практичні аспекти  розробки та впровадження підходів управління проектами, програмами та портфелями проектів на основі Офісу управління проектами.  Розглядаються переваги управління проектами та портфелями проектів за допомогою Офісу управління проектами та труднощі, з якими стикаються під час впровадження ОУП в організаціях. Обговорюються рекомендації щодо визначення необхідності впровадження Офісу управління проектами, обрання оптимального до задач управління проектами конкретної організації типу ОУП та подальшого його розвитку.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

 

Comments are closed.