Прикладні інформаційні системи

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Прикладні інформаційні системи (3 семестр)

Кафедра: прикладних інформаційних систем, викладач: Жихарєва Юлія Ігорівна

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/5493

20161103_124117

Анотація

В останні десятиліття інформацію розглядають як один з основних ресурсів розвитку суспільства, а прикладні інформаційні системи – як засіб підвищення продуктивності праці та ефективності роботи персоналу.

Переробка інформації – найважливіша функція, без якої неможлива цілеспрямована діяльність будь-якої соціально-економічної та організаційно-виробничої системи (підприємства, організації, території і т.п.). Систему, що реалізує функції збору, зберігання, обробки і передачі інформації, називають інформаційною системою. Найважливішими функціями цих системам є прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль і регулювання. Технології виконання таких функцій називаються інформаційними технологіями. Найбільш широко прикладні інформаційні системи використовуються у виробничій, управлінській і фінансовій діяльності, хоча сьогодні виникає необхідність впровадження й активного застосування таких систем в інших сферах.

В даній дисципліні висвітлюється класифікація прикладних інформаційних систем, галузі їх застосування, методи зберігання та обробки даних, а також вибір доцільних заданій проблемній області інструментальних засобів розробки інформаційних систем, розробка додатків в обраному інструментальному середовищі тощо.

 

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.