Зінченко Артем Юрійович

artem

Освіта

Кандидат технічних наук, асистент кафедри.

Закінчив Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Спеціальність – “Системний аналіз і управління” (кваліфікація – “Прикладна математика”).

У 2016 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема: «Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю».

Certificate of Course Completion: CCNA 1- Networking Basics, CCNA 2 – Router and Routing Basics,CCNA 3 – Introducing Routing and Switching in the Enterprise.

Основні наукові досягнення

 • Запропоновано чисельний метод параметричної ідентифікації для систем з хаосом на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю;
 • Запропоновано метод оцінювання “вікна” реконструкції на основі мінімізації відносної похибки обчислень кореляційних інтегралів із вра-хуванням скорельованості спостережень часової послідовності;
 • Дістала подальший розвиток теорія математичного моделювання детермінованого хаосу;
 • Вперше для нелінійної системи Ю.-Ш. Чена сформульовано та доведено ряд теорем;
 • Вперше для даної системи проведено повне дослідження регулярної і хаотичної динаміки.

Володіння ІТ

IBM Notes and Domino Social Edition, Oracle Instant Client, dbForge Studio for SQL Server, PL/SQL developer, TortoiseSVN, C# (ADO.NET), PL/SQL, JavaScript, графічні компоненти DevExpress.

Проекти, в яких приймав участь

  • Розробка та підтримка понад 100 програмних рішень (комп’ютерних програм) для автоматизованої системи розподілу обліку вантажних та пасажирських перевезень рівня залізниць;
  • Розробка та підтримка понад 100 програмних рішень (комп’ютерних програм) для автоматизованої системи розподілу обліку вантажних та пасажирських перевезень рівня УкрЗалізниці;
  • Розробка та підтримка понад 100 програмних рішень (комп’ютерних програм) для автоматизованої системи “Оперативний облік надходження та використання коштів по Укрзалізниці”;
  • Розробка програмного забезпечення взаємодії автоматизованої системи розподілу доходів з автоматизованим системним комплексом УЗ (єдиним) при автоматизованому формуванні звітності про доходні надходження від вантажних перевезень;
  • Розробка програмного забезпечення взаємодії автоматизованої системи розподілу доходів з автоматизованим системним комплексом УЗ (єдиним) при автоматизованому формуванні звітності про доходні надходження від пасажирських перевезень;
  • Модифікація та підтримка автоматизованої системи реплікації даних на головний сервер автоматизованої системи розподілу вантажних та пасажирських перевезень від інших серверів баз даних. Зокрема, служби АСУ на сервері;
  • Розробка та реалізація технології “тонкого клієнта” з використанням серверів застосувань для автоматизованої системи розподілу доходів;
  • Розробка та реалізація технології “тонкого клієнта” з використанням серверів застосувань для автоматизованої системи “Оперативний облік надходження та використання коштів по Укрзалізниці”;
  • Проектування та реалізація схеми бази даних для автоматизованої системи “Оперативний облік надходження та використання коштів по Укрзалізниці”;
  • Проектування та реалізація тестового серверу бази даних для автоматизованої системи розподілу обліку доходів;
  • Розробка автоматизованої системи “Комп’ютерна програма “Інформаційна система дослідження регулярної та хаотичної динаміки складних динамічних систем “Nonlinear Dynamics Com-plex Solver (NDCS)””. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №49284 від 22.05.2013;
  • Розробка автоматизованої системи “Комп’ютерна програма “Інформаційна система дослідження динамічного хаосу часових рядів та скалярних реалізацій від динамічних систем”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №49283 від 22.05.2013.

Навчальна робота: які дисципліни викладає, які досягнення та інновації

За час роботи на кафедрі програмних систем і технологій викладав дисципліни:

«Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування»,«Об’єктно-орієнтоване програмування»,«Теорія програмування», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Основи математики», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Основні публікації з посиланнями

Маю 35 публікацій, з них 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 1 навчальний посібник, методичні вказівки до виконання самостійних робіт.

1. Данилов В.Я. Синергетичні методи аналізу / В.Я. Данилов, А.Ю. Зінченко. – К.: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2011. – 340 с.

2. Данилов В.Я. Синергетичні методи аналізу : методичні вказівки і завдання до виконання самостійних робіт / В.Я. Данилов, А.Ю. Зінченко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011р. – 222с.

3. Зинченко А.Ю. Аналитическое и численное исследование нелинейной дина-мики одной финансовой системы / А.Ю. Зинченко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия. – 2013. – вып. 4. – С. 41 – 53.

4. Зинченко А.Ю. Исследование регулярной и хаотической динамики одной финансовой системы / А.Ю. Зинченко // Известия высших учебных заведе-ний. Прикладная нелинейная динамика. – 2013. – Т.21, №2. – С. 173 – 187.

5. Зінченко А.Ю. Параметрична ідентифікація динамічних систем на основі ха-отичної синхронізації та адаптивного контролю / А.Ю. Зінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико – математичні науки. – 2011. – вип. 3. – С. 153 – 162.

6. Зінченко А.Ю. Комп’ютерна програма “Інформаційна система дослідження регулярної та хаотичної динаміки складних динамічних систем “Nonlinear Dynamics Complex Solver (NDCS)” ” / А.Ю. Зінченко // Свідоцтво про реєст-рацію авторського права на твір №49284 – К.: Державний департамент інте-лектуальної власності України. – Дата реєстрації: 22.05.2013.

7. Зінченко А.Ю. Комп’ютерна програма “Інформаційна система дослідження динамічного хаосу часових рядів та скалярних реалізацій від динамічних си-стем” / А.Ю. Зінченко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №49283 – К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації: 22.05.2013.

Волонтерська робота

Позаштатний консультант щодо розвитку та впровадження автоматизованих систем управління вантажними та пасажирськими перевезеннями ПАТ “Українська залізниця”.

Громадська робота на кафедрі, факультеті

Куратор групи.

Як планує розвиватися

Завершити монографію, присвячену дослідженню детермінованого хаосу.

Comments are closed.