Інформаційна безпека держави

Назва дисципліни «Інформаційна безпека держави» (5 семестр)

Спеціалізація «Кібернетична безпека»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин національної безпеки країни, її забезпечення завдяки послідовній реалізації грамотно сформульованої національної інформаційної стратегії в значній мірі сприяла б забезпеченню досягнення успіху при вирішенні задач у політичній, військово-політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах державної діяльності. Так, проведення в життя вдалої інформаційної політики може суттєво вплинути на розв’язання внутрьошньополітичних, зовнішньополітичних та військових конфліктів. У сфері інформаційної безпеки знання (в будь-якій формі їх подання) виступають, з одного боку, як об’єкт безпосереднього захисту, а з другого – як фактор забезпечення інтересів людини, суспільства та країни у будь-якій сфері їх життєдіяльності на інформаційному рівні. Під методологічними засадами інформаційної безпеки розуміємо єдність концептуальних, теоретичних і технологічних основ забезпечення на інформаційному рівні безпеки всіх сфер державної і суспільної діяльності (політичної, економічної, соціальної, воєнної, екологічної, духовної та ін.), а також сфер формування, обігу, накопичення і використання інформації (інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційно-аналітичне забезпечення органів державного управління у всіх різновидах діяльності тощо). Предметом методології інформаційної безпеки є дослідження способів, методів, засобів і каналів реалізації загроз національним інтересам на інформаційному рівні та їх своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації. Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційна безпека держави» є формування знань про теоретичні основи інформаційної безпеки, особливості забезпечення інформаційної безпеки держави, правила відношення інформації до державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, недержавної конфіденційної і відкритої інформації що потребує захисту, шляхи побудови систем забезпечення інформаційної безпеки.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 38, консультації – 3, самостійна робота – 121. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.