Емпіричні методи програмної інженерії

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поперешняк С.В.

Поперешняк Світлана Володимирівна

Поперешняк Світлана Володимирівна

Анотація

Мета дисципліни –дати студентам знання з основ наукових концепцій, понять та технологій, які використовуються при емпіричному дослідженні та розробці програмного забезпечення, а також  засвоєння принципів застосування емпіричних методів у галузі програмної інженерії, формування у студентів теретичних знань та практичних навичок з обробкою великої кількості експериментальних даних і рішенням задач оптимізації для багатомірних об’єктів. Показати також, що розвиток технічних програмних засобів обчислювальної техніки дає можливість говорити про нову концепцію в організації наукових досліджень – автоматизації експерименту.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

–   оволодіння студентами методами побудови математичних моделей з використанням статистичних методів, розвиток логічного й алгоритмічного мислення студентів.

оволодіння студентами теорією та практикою використання емпіричних методів інженерії програмного забезпечення;

–   оволодіння навиками використання засобів для збору даних;

–   оволодіння навиками використання засобів аналізу даних;

–   оволодіння навиками застосування метрик програмного забезпечення.

Кількість годин – 120. Лекції – 18. Практичні – 22. Самостійна робота – 80. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.