Українська мова (за професійним спрямуванням)

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; ; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, використання різних типів словників.

Кількість годин – 150.  Лекції – 24. Практичні – 26.  Самостійна робота – 100. Разом 5 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.