Економіка програмного забезпечення

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Мета і завдання навчальної дисципліни: навчити виконувати розрахунки для собівартості програмного продукту, оцінювати економічний ефект від розробки програмного продукту і ефективність інвестиційних проектів при залученні фінансових ресурсів для розробки певного проекту, приймати фінансові рішення в умовах невизначеності, складати бізнес-план для власного проекту, здійснювати аналіз беззбитковості проекту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: правові  основи функціонування підприємств в Україні, класифікацію і структуру кадрів на підприємствах, склад і структуру основних фондів підприємства, порядок нарахування амортизації на основні фонди підприємства, джерела формування оборотних коштів підприємства, види нематеріальних ресурсів і порядок формування фінансових ресурсів підприємства, класифікацію витрат, показники собівартості, рентабельності діяльності підприємства. Особливості функціонування суб’єктів господарювання за умов ринку; основні показники ресурсного потенціалу підприємства та ефективного його використання при створенні програмного забезпечення; організація бізнесу та основи менеджменту при створенні програмного забезпечення.

Кількість годин – 90.  Лекції – 16. Практичні – 18. Самостійна робота – 56. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.