Експертні системи

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Супрун О.М.

Супрун Ольга Миколаївна

Супрун Ольга Миколаївна

Анотація

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної культури у галузі штучного інтелекту; ознайомлення з основними методами і алгоритмами штучного інтелекту; вивчення студентами методів та засобів створення комп’ютерних систем штучного інтелекту, отримання відомостей про концептуальні основи штучного інтелекту, методи подання знань і баз знань, системи нечіткої логіки, будову та можливості використання експертних систем, основні поняття про системи розпізнавання образів, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми; ознайомлення студентів з актуальними питаннями використання програмних засобів для створення систем штучного інтелекту, зокрема експертних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни є придбання і закріплення знань студентами в області використання методів штучного інтелекту для створення комп’ютерних систем прийняття рішень; вивчення пакетів програм для створення експертних систем; придбання знань в області штучного інтелекту за допомогою еволюційних методів та алгоритмів.

Кількість годин – 144. Лекції – 16. Лабораторні – 32. Самостійна робота – 96. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.