II Науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

14375155657-1shev

II Науково-практична конференція

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

23-24 березня 2017 року

м. Київ, вул. Васильківська, 36

Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка

Тел.: +38-044-521-32-77
Факс: +38-044-521-32-77
(ст. метро Васильківська)

Київ-2017

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Оксіюк Олександр Глібович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступник Голови:

Самохвалов Юрій Якович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени програмного комітету:

Блауиштейн Натан Олександрович, докт. техн. наук, проф., Університет Бен Гуріона (Ізраїль).

Блінцов Володимир Степанович, докт.  техн. наук, проф., Проректор з наукової роботи Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова.

Бурячок Володимир Леонідович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій.

Васіліу Євген Вікторович, докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту «Радіо, телебачення та інформаційної безпеки» Одеської національної академії зв`язку ім. О. С. Попова.

Горбенко Іван Дмитрович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харьківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Гребенюк Олексій Володимирович  Директор компанії “Хай-Тек Бюро”.        

Дашковська Олена Володимирівна, канд. хім. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу дослідження змісту вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Дудикевич Валерій Богданович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Карпінський Микола Петрович, докт.техн.наук, проф., керівник кафедри інформатики та автоматизації Університету у Бельсько-Бялій (Республіка Польща).

Корнейко Олександр Васильович, канд. техн. наук, проф., вчений секретар Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Куляниця Олександр Іосифович, канд. техн. наук, с.н.с, генеральний директор НВФ “Криптон”.

Мачуський Євгенiй Андрiйович, докт. техн. наук, проф., декан факультету інформаційної безпеки НТУ України «КПІ».

Скриник Олександр Павлович, радник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Субач Ігор Юрійович, докт. техн.. наук, доцент, начальник кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації  НТУ “КПІ”.

Тадеєв Петро Олександрович, канд.фіз-мат. наук, докт.пед.наук, проф., директор Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВХП м.Рівне.

Шмідт Георгій,  докт. техн. наук, проф., Вища школа прикладних наук Еслінгена (Германія).

Юдін Олександр Костянтинович, докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Самохвалов Юрій Якович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступник Голови:

Бабенко Тетяна Васильївна, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени організаційного  комітету:

Толюпа Сергій Васильович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Вялкова Віра Іванівна, канд. техн. наук, доцент, кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, канд.фіз-мат. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Пархоменко Іван Іванович, канд. техн. наук, доцент, кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Браіловський Микола Миколайович,  канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Фесенко Андрій Олексійович, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Миколайчук Тетяна Борисівна, провідний фахівець кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР  КОНФЕРЕНЦІЇ

Браіловський Микола Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

ОРГАНІЗАТОРИ  КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Факультет інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”;
 • Інститут комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету;
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • Навчально-науковий інститут захисту інформації Державного університету телекомунікацій;
 • Науково-дослідний центр “Тезис” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”;
 • Державне підприємство “Українські спеціальні системи”;
 • Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Науково-впроваджувальна фірма “Криптон”.

 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • секція 1. “Науково-технічні та практичні аспекти створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”;
 • секція 2. “Методи, засоби і заходи управління інформаційною безпекою.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, англійська, російська.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Для участі в конференції необхідно в строк до 23. 02. 2017  р. направити на електронні адреси секретаріату оргкомітету  наступні матеріали:

     –  реєстраційна форма;

     – тези доповіді ;

     – квитанція про сплату у розмірі 160 грн. (при бажанні отримати збірник тез доповідей, або 60 грн. тільки за публікацію тез). Кошти необхідно перевести на рахунок оргкомітету.

Матеріали, надані без заповнення заявки, розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь у випадку подання недостовірних та некоректних даних чи невідповідності тез доповіді вимогам.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Допускається не більше двох співавторів для кожної доповіді.

Тези повинні передавати основний зміст доповіді та містити: постановку наукової проблеми (завдання) у загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленого завдання; висновки, що містять основні отримані результати.

Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор та його науковий керівник.

Обсяг тез доповіді – до 3-х сторінок формату А4. Поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 14 пт.

Матеріали набираються в текстовому редакторі у такому порядку: 1) УДК – вирівнювання за лівим краєм; 2) ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, шрифт напівжирний; 3) назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом; 4) назва доповіді – вирівнювання за центром; 5) текст доповіді; 6) науковий керівник (обов’язково тільки для доповідей студентів), посада, ПІБ – вирівнювання за правим краєм. Заголовки таблиць – вирівнювання за правим краєм.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

 Надається в електронній формі для кожної доповіді. В реєстраційній формі необхідно вказати:  ПІБ, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь, службова адреса, адреса електронної пошти, телефон/факс, мобільний телефон, назва доповіді, виступ на пленарному засіданні чи на секції (вказати № секції).

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Фесенко Андрій Олексійович
     Тел.: (044) 521-32-77, (067) 579-79-34
  E-mail: a.fesenko@meta.ua

Шестак Яніна Володимирівна (секція 1)
    Тел.: (044) 521-32-77, 067-369-42-41
    E-mail: Lucenko.y@ukr.net

Зерко Андрій Леонідович (секція 2)
    Тел.: (044) 521-32-77, 096-675-91-39
    E-mail: a.l.zerko@avaleks.kiev.ua

 

БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ 

     Р/Р –  31256356214095   ГУ ДКСУ у м. Києві
код банка – 820172
код ЕДРПОУ – 02070944
отримувач  – КНУ імені Тараса Шевченка
конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

Інформаційний лист

II Scientific and Practical Conference

Comments are closed.