Прикладні інтелектуальні системи обробки даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року) 

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем

Викладач: к.т.н., доц. Іларіонов Олег Євгенович

Анотація

Навчальна дисципліна «Прикладні інтелектуальні системи обробки даних» присвячена вивченню способів побудови інформаційних систем для вирішення неформалізованих задач в різних сферах творчої діяльності людини. Особлива увага приділяється питанням побудови експертних систем, які є найбільш значним результатом практичної реалізації теорії штучного інтелекту. Розглядаються процедури імітації розумової діяльності людини в певній предметній області, алгоритми виділення ознак для опису ситуацій в умовах невизначеності. Вивчаються математичні та алгоритмічні основи інтелектуальних інформаційних систем: моделі подання знань на основі систем продукцій, семантичних мереж і фреймів; висновки на знаннях; чітка інформація і висновки; нейронні мережі; методи евристичного пошуку рішень і програмування задач в середовищі CLIPS, пакеті прикладних програм NeurealNetworkToolbox, який функціонує під управлінням ядра системи MATLAB.

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні: мати уяву про розвиток прикладних інтелектуальних систем обробки даних знати технології обробки великих обсягів даних та алгоритми розв’язання конкретних задач інтелектуального аналізу даних і процесів; методологію проектування різних типів, окремих видів забезпечення та стандартні етапи проектування інтелектуальних систем обробки даних. вміти здійснювати проектування інтелектуальних систем обробки даних від етапу постановки задачі до програмної реалізації.

Кількість годин: лекції – 24, лабораторні роботи – 34, консультації – 2, самостійна робота – 62.

Разом 120 годин – 4 ECTS.

Форма контролю: залік

Comments are closed.