Статистичний аналіз даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року)

Перелік № 3. Статистичний аналіз даних (6 семестр)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем
Викладач: к. ф.-м. н., доц. Сорока Петро Миколайович

Анотація

Навчальна дисципліна «Статистичний аналіз даних» присвячена вивченню основних методів аналізу статистичних даних, які найчастіше застосовуються в наукових дослідженнях та на практиці, а також формуванню практичних навичок застосування цих методів за допомогою комп’ютерних програм аналізу даних.

У дисципліні «Статистичний аналіз даних» розглядаються: статистичний аналіз вибірки, кореляційний та регресійний аналіз, коваріаційний аналіз, дисперсійний аналіз, компонентний та факторний аналіз, кластерний та дискримінантний аналіз, основи аналізу часових рядів і прогнозування. Проводиться огляд програмного забезпечення для аналізу статистичних даних (MS EXCEL, SPSS, STATGRAPHICS, MINITAB, STATISTICA, SAS тощо) та комп’ютерний аналіз даних на його основі.

Дисципліна «Статистичний аналіз даних» формує:

  • оволодіння сучасними методами аналізу статистичних даних;
  • здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень;
  • вміння самостійно ставити задачу дослідження та забезпечувати її розв’язання;
  • здатність проводити комп’ютерний аналіз даних;
  • здатність аналізувати результати досліджень та забезпечувати їх застосування;
  • вміння формулювати висновки та рекомендації.

Кількість годин: лекції – 32, лабораторні роботи – 34, самостійна робота – 84.

Разом 150 годин – 5 ECTS.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.