Технології захисту інформації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року)

Перелік № 4 Технології захисту інформації (7 семестр)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем
Викладач: для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області

Анотація

Навчальна дисципліна «Технології захисту інформації» присвячена вивченню способів: адміністрування і управління безпекою, аналізу та налагодженню системи безпеки, автоматизації задач налагодження системи безпеки, оцінки безпеки інформаційних технологій, розробки політики інформаційної безпеки та створенню безпечного зовнішнього середовища за стандартом. Відомо, що інформація, створювана, збережена і оброблювана засобами обчислювальної техніки, стала визначати дії більшої частини людей і технічних систем. В той же час, також різко зросли можливості свідомого нанесення шкоди, зниження ефективності її функціонування (відмови та порушення працездатності програмних і технічних засобів; навмисні загрози).

Особлива увага буде приділена, окрім природних способів виявлення і своєчасного усунення зазначених вище причин (шкоди), також і спеціальним способам захисту інформації від порушень працездатності систем. Особливо, від загроз реалізація яких виконується при постійній участі людини та після розробки відповідних комп’ютерних програм без безпосередньої участі людини.

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні:

мати уяву про основні методи та засоби захисту інформації, основи проектування та побудови систем захисту інформації та основні правові положення захисту інформації

знати основні категорії захисту комп’ютерної інформації, моделі порушників інформаційної безпеки, моделі захищених інформаційних систем, методи і засоби захисту, основи проектування систем захисту, основи нормативно- правових способів захисту інформації, основні стандарти у сфері захисту інформації.

вміти здійснювати аналіз загроз компонентам інформаційних систем, обирати модель захисту на основі сучасних стандартів, використовувати методи і засоби захисту, орієнтуватись у системі нормативно-правових та регламентуючих документах, що регулюють діяльність у сфері використання і захисту інформації, вміння працювати з літературою з питань захисту інформації.

Кількість годин: лекції – 24, практичні роботи – 28, самостійна робота – 68.

Разом 120 годин – 4 ECTS.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.