Прикладних інформаційних систем

Презентація кафедри прикладних інформаційних систем

Кафедра прикладних інформаційних систем основана у червні місяці 2016 року. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають значний педагогічний і практичний комерційний досвід у розробленні та застосуванні сучасних інформаційних систем і технологій. Прикладні інформаційні системи – це програмні засоби, призначені для розв’язання різноманітних прикладних задач та орієнтовані на автоматизацію конкретних видів діяльності.

Прикладні інформаційні системи – це перспективний напрям навчання і діяльності, адже зачіпає питання впровадження інновацій у різні види діяльності. Це трансдисциплінарна наука, що об’єднує різноманітні сектори та напрями діяльності, як-от: ІТ в агросекторі, електроенергетиці, машинобудуванні, фінансах і банківській діяльності тощо. Нині економіка трансформується у цифрову, форма організації праці – у мережеву, а підприємства стають віртуальними.

Нині неможливо уявити роботу фахівця галузі інформаційних технологій без комп’ютера, мережі, інформаційної системи. Адже кожну прикладну задачу розв’язують завдяки використанню певного прикладного програмного забезпечення, зокрема, загального призначення: текстові редактори та процесори, засоби роботи з електронними таблицями, пакети для роботи з базами даних (СКБД), графічні редактори, видавничі програмні пакети, інтернет-браузери та завантажувачі; спеціального призначення: експертні системи, гіпертекстові системи, транслятори, системи управління контентом, пакети для обробки мультимедіа та приклдані ситсеми професійного рівня, зокрема: автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління, програмно-технічні комплекси автоматизації робочих місць (АРМ), системи керування технологічними процесами; автоматизовані системи для наукових досліджень; геоінформаційні системи; керуючі складські програми; системи керування взаємовідносин із клієнтами та постачальниками; системи підтримки прийняття рішень; інформаційно-аналітичні системи; системи електронного документообігу; системи управління підприємствами (ERP); автоматизовані банківські системи тощо.

Студенти впродовж навчання отримують фундаментальні знання у сфері аналітики, розроблення та впровадження застосунків у сфері економіки і фінансів, медицини, освіти, науки тощо. Кафедра прикладних інформаційних систем здійснює навчання студентів за освітньо-професійною програмою «Прикладне програмування» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Відтак, фахівці з прикладних інформаційних систем орієнтовані на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для прийняття управлінських рішень у різних прикладних сферах і галузях національної економіки.

 Детальніше про кафедру…

Програма розвитку кафедри

Наші викладачі навчать :

 • застосовувати методи та програмні засоби оптимізації для розв’язання прикладних задач;
 • розробляти системи підтримки прийняття рішень;
 • розв’язувати задачі прогнозування та моделювання процесів різних прикладних сфер і здійснювати їх системний аналіз;
 • розробляти бази (сховища) даних або знань, обирати їх системи керування;
 • розробляти математичні модельні рішення складних процесів;
 • розробляти та впроваджувати прикладні інформаційні системи з використанням новітніх ІКТ на основі проектного менеджменту тощо.

Фахівці з прикладних інформаційних систем покликані реалізовувати всі етапи створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналізу вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяції, підтримання, супроводження, а також сприяти своєчасній заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації.

Завдання викладачів кафедри надати студентам професійних компетенцій розроблення прикладного програмного забезпечення та навчити сучасних напрямів, методів і технологій розроблення, впровадження та супроводження прикладного програмного забезпечення, зокрема:

 • розуміння обов’язків різних учасників команди з розроблення прикладного програмного забезпечення: керівник розробки програмного забезпечення, архітектор, програміст, тестувальник, дизайнер, системний аналітик тощо;
 • володіння сучасними стратегіями та технологіями організації розроблення прикладного програмного забезпечення, включаючи системи управління версіями, процеси безперервної інтеграції, стандарти оформлення програмної системи та методи інспекції коду;
 • володіння гнучкими та іншими методологіями розроблення програмних продуктів.

Фахівці з прикладних інформаційних систем отримують знання та навички для розроблення рішень для задоволення потреб різних сфер бізнесу та вирішення практичних задач. Прикладні сфери широко варіюють від освітнього до бізнес прикладного програмного забезпечення, від аналізу даних до розроблення мобільних і веб-застосунків.

Галузі знань прикладних інформаційних систем

У сфері математичної підготовки:

 • Дискретна математика.
 • Алгоритмізація та основи програмування.
 • Алгебра.
 • Математичний аналіз.
 • Теорія ймовірностей і математична статистика.
 • Дослідження операцій.
 • Чисельні методи.
 • Методи оптимізації.
 • Моделювання систем.

У сфері програмування:

 • Алгоритми та структури даних.
 • Основи програмування.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
 • Бази даних.

У сфері технологій і процесів розроблення програмного забезпечення:

 • Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів.
 • Проектування архітектури.
 • Розроблення веб-застосунків.
 • Розроблення сервіс-орієнтованих і клієнт-серверних застосунків.
 • Тестування програмного забезпечення.
 • Інженерія програмного забезпечення.

У сфері оброблення даних:

 • Інформаційні системи електронного документообігу.
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Організація та обробка електронної інформації.
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах.

У сфері технічної підготовки:

 • Архітектура, будова та функціонування обчислювальних систем.
 • Операційні системи.
 • Комп’ютерні мережі.

У складі освітньо-професійної програми «Прикладне програмування» є кілька вибіркових блоків, Веб-програмування та веб-дизайн (Веб-технології та веб-дизайн, Методи оброблення зображень, Проектування і програмування сайтів, Віртуальні системи, Скриптові мови, Мультимедійні технології, Комп’ютерна та інженерна графіка, Проектування та впровадження Інтернет і веб-сервісів, Хмарні сервіси);

Прикладне програмне забезпечення та обчислення (Прикладне програмне забезпечення, Пакети прикладних програм, Компонентне та предметно орієнтоване програмування, Кросплатформне програмування, Паралельні та розподілені обчислення, Програмування застосунків в середовищі Java, Архітектура мобільних операційних систем і пристроїв, Програмування IOS мобільних застосунків, Хмарні сервіси та обчислення).

Функційні та посадові обов’язки фахівця у сфері інформаційних технологій (бакалавр)

 • Визначення стратегії реалізації програмних засобів відповідно до вибраної моделі життєвого циклу, сфери застосування, розмірів і складності проекту.
 • Виявлення та аналіз вимог до програмних засобів.
 • Оцінювання вимог за критеріями узгодженості з потребами, здатності до тестування, здійсненності архітектурного проекту системи, функціонування та супроводження.
 • Розроблення специфікацій, сценаріїв взаємодії користувача зі системою та іншими артефактами аналізу вимог до програмних засобів.
 • Взаємодія з правовласниками, замовниками та користувачами системи щодо вимог до програмних засобів.
 • Проектування архітектури програмних засобів.
 • Детальне проектування програмних засобів до рівня програмних блоків і зовнішніх інтерфейсів.
 • Розроблення та налагодження програмного коду на рівні модулів та бази (сховища) даних.
 • Розроблення та налагодження процедур тестування для кожного програмного модуля.
 • Аналіз і оптимізація програмного коду та процедур тестування з використанням відповідних інструментальних засобів.
 • Володіння технологій збирання, оброблення та аналізу вхідних даних, розроблення прикладних застосунків завдяки мовам програмування: Java, C++,C#, PHP, JavaScript, Python, VBA, HTML, XML тощо.

Професійна діяльність випускників пов’язана з індустрією інформаційних технологій і розробленням, упровадженням і супроводженням конкурентоздатного прикладного програмного забезпечення у сферах:

 • Економіки. У загальному вигляді інформаційні технології в економіці визначають як сукупність дій над економічною інформацією для прийняття оптимальних ефективних рішень.
 • Видавництва. Для підприємств видавничо-поліграфічної галузі є важливим застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності процесів підготовлення та виготовлення поліграфічної продукції, організації документообігу, адміністрування та поширення видань.
 • Юриспруденції. Розробники займаються розробленням і супроводженням спеціальних програм для організації якісної і швидкої роботи юристів, відбулося широке поширення правових довідкових систем. Їх тепер нараховують більше сотні, приміром Ліга Закон.
 • Менеджменту. За допомогою прикладних інформаційних систем збирають і впорядковують дані програмних систем, які забезпечують вироблення рішень на основі автоматизації бізнес-процесів у сфері керування, інформаційні системи менеджменту сприяють більшій оперативності та конкретності менеджерської діяльності, забезпечують своєчасність усіх управлінських розрахунків, контроль за виконанням управлінських рішень і зворотній зв’язок, удосконалення менеджерської діяльності підприємств та підвищення на цій основі ефективності їх роботи.
 • Соціології. Йдеться про застосування методів математичної статистики щодо результатів опитування, побудову модельних рішень соціальних процесів, автоматизацію проведення опитувань.
 • Хімії. Розроблення і супроводження спеціалізованих програм, що моделюють поведінку речовин, які значно допомагають розвивати цю науку.
 • Дизайну. Ця предметна сфера використовує різні графічні програми і редактори, що є частиною інформаційної культури, полегшуючи роботу дизайнерів, сприяючи появі інновацій і нових напрямків стилю у дизайні третього тисячоліття.
 • Туризму. Ця індустрія пристосована для впровадження сучасних інформаційних технологій, тому зазнала значного впливу науково-технічного прогресу. Охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні системи бронювання, мультимедіа, інтегровані комунікаційні мережі для забезпечення діяльності туризму тощо.
 • Медицини. Новітні інформаційні технології все більше використовують у галузі охорони здоров’я. Завдяки цьому медицина набуває сьогодні абсолютно нових рис. У багатьох медичних дослідженнях обов’язково використовують комп’ютер і прикладне програмне забезпечення.
 • Освіти. Процес навчання, особливо дистанційного, обов’язково використовує прикладне програмне забезпечення. В освіті інформатизація відкриває доступ до світових інформаційних ресурсів; зменшує залежність викладання і навчання від місцезнаходження учасників процесу та часових рамок; сприяє вдосконаленню форм і змісту навчального процесу, підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу та персоніфікації навчання, інтеграції навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; значно збільшує обсяги ресурсів, якими студенти можуть користуватися за межами аудиторії; сприяє підвищенню мотивації до навчання та розвитку креативного мислення. Інтерактивність і мультимедійна наочність сприяють кращому поданню і засвоєнню інформації, зокрема відео-лекції у Moodle.

Об’єкти професійної діяльності

 • програми, програмні системи та комплекси, їх математичні та алгоритмічні моделі;
 • методи проектування та реалізації прикладних програмних систем;
 • способи супроводження програмних систем у різних сферах;
 • автоматизовані системи оброблення інформації й керування об’єктами тощо.

Вимоги до індивідуальних здібностей

Креативність, допитливість, абстрактне та системне мислення; працьовитість, уважність; акуратність; наполегливість; цілеспрямованість; відповідальність; уміння працювати в команді; незалежність; схильність до інтелектуальних видів діяльності; самонавчання, стратегічне мислення.

Випускник за програмою «Прикладне програмування» може працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 2 Адміністратор бази даних
 • 2 Адміністратор даних
 • 2 Адміністратор доступу
 • 2 Адміністратор системи
 • 2 Інженер із програмного забезпечення комп’ютерів
 • 2 Інженер-програміст
 • 2 Програміст (база даних)
 • 2 Програміст прикладний
 • 2 Інженер із застосування комп’ютерів
 • 2 Фахівець з інформаційних технологій
 • 2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • Супроводження програмного забезпечення та стандартизація сфери ІКТ.

Науково-дослідницька діяльність

До планів наукових досліджень входить:

– фундаментальний напрямок: подальші дослідження розвитку цифрової економіки; ІТ розроблення інформаційних пошукових систем; ІТ створення клієнт-серверних інформаційних систем; ІТ створення сервіс-орієнтованих систем електронної комерції та електронного урядування, дослідження
та застосування методів оптимізації в задачах планування, проектування, діагностики, розпізнавання образів; теорія і практика узагальнених табличних алгебр та її застосування у сучасних інформаційних технологіях зберігання інформації, теорія ймовірностей на алгебраїчних, топологічних і фрактальних структурах тощо.

– прикладний напрямок:

 • розроблення програмного забезпечення підвищення ефективності веб-технологій;
 • розроблення моделей і методів реалізації електронних магазинів;
 • розроблення системи підтримки рішень з управління кіберзахистом інформаційно-комунікаційних систем тощо.

 

Співробітники кафедри

 

 

 

тел./факс: +380 44 5213277
email: fit@univ.net.ua
вул. Ванди Василевської, 24, кімн. 401, 415
04116, Київ, Україна

Comments are closed.