Прикладних інформаційних систем

Презентація кафедри прикладних інформаційних систем

Кафедра прикладних інформаційних систем основана у червні місяці 2016 року. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають значний педагогічний і практичний комерційний досвід у розробленні та застосуванні сучасних інформаційних технологій. Прикладні системи – це програмні засоби, призначені для розв’язання прикладних задач та орієнтовані на автоматизацію конкретних видів економічної або іншої діяльності.

Прикладні інформаційні системи – це перспективний напрям навчання і діяльності, адже зачіпає питання впровадження інновацій у різні види діяльності. Це трансдисциплінарна наука, що об’єднує різноманітні сектори та напрями діяльності і галузей знань. Прикладні інформаційні системи є тим двигуном, без якого практично неможливо розв’язати задачі прикладних сфер, як-от, ІТ в агросекторі, електроенергетиці, машинобудуванні, фінансах і банківській діяльності тощо. Наприклад, економіка зараз трансформується у цифрову, форма організації праці у мережеву, а підприємства стають віртуальними. Нині неможливо уявити роботу фахівця галузі інформаційних технологій без комп’ютера, мережі, інформаційної системи. Адже практично кожну прикладну задачу виконують за допомогою певних програмних продуктів: 1С, Галактика, Парус, Audit Expert, Risky Project, Master MRP та інші. Студенти впродовж навчання отримують фундаментальні знання у сфері аналітики, розроблення і впровадження застосунків у сфері економіки і фінансів, медицини, освіти, науки тощо.

Кафедра прикладних інформаційних систем здійснює навчання студентів за програмою «Прикладні інформаційні системи» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Фахівці з прикладних інформаційних систем орієнтовані на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для прийняття управлінських рішень у різних прикладних сферах і галузях національної економіки.

Програма розвитку кафедри

Наші викладачі навчать :

 • застосовувати методи та програмні засоби оптимізації для розв’язання прикладних задач;
 • розробляти системи підтримки прийняття рішень;
 • розв’язувати задачі прогнозування і моделювання процесів різних прикладних сфер і здійснювати їх системний аналіз;
 • розробляти бази (сховища) даних або знань, обирати їх системи керування;
 • розробляти математичні модельні рішення складних процесів;
 • розробляти і впроваджувати прикладні інформаційні системи з використанням новітніх ІКТ на основі проектного менеджменту тощо.

Фахівці з прикладних інформаційних систем покликані реалізовувати всі етапи створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналізу вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяції, підтримання, супроводження, а також сприяти своєчасній заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації.

Завдання викладачів кафедри надати студентам професійних компетенцій розроблення прикладного програмного забезпечення та навчити сучасних напрямів, методів і технологій розроблення, впровадження і супроводження прикладного програмного забезпечення, зокрема:

 • розуміння обов’язків різних учасників команди з розроблення прикладного програмного забезпечення: керівник розробки програмного забезпечення, архітектор, програміст, тестувальник, дизайнер, системний аналітик тощо;
 • володіння сучасними стратегіями і технологіями організації розроблення прикладного програмного забезпечення, включаючи системи управління версіями, процеси безперервної інтеграції, стандарти оформлення програмної системи і методи інспекції коду;
 • володіння гнучкими та іншими методологіями розроблення програмних продуктів.

Фахівці з прикладних інформаційних систем отримують знання та навички для розроблення рішень для задоволення потреб різних сфер бізнесу та вирішення практичних задач. Прикладні сфери широко варіюють від освітнього і ділового прикладного програмного забезпечення, аналізу даних до розроблення мобільних та веб-застосунків.

Галузі знань прикладних інформаційних систем

У сфері математичної підготовки:

 • Дискретна математика.
 • Основи математичної логіки.
 • Методи обчислень.
 • Графи та дерева.
 • Теорія ймовірностей.
 • Алгебраїчні структури.
 • Чисельні методи.
 • Методи оптимізації.
 • Дослідження операцій.
 • Математичне моделювання тощо

У сфері програмування:

 • Алгоритми і структури даних.
 • Основи програмування.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
 • Паралельні та розподілені обчислення тощо.

У сфері технологій і процесів розроблення програмного забезпечення:

 • Методології розроблення та супроводження програмного забезпечення.
 • Аналіз вимог до ПЗ.
 • Проектування архітектури.
 • Розроблення веб-застосунків.
 • Розроблення сервіс-орієнтованих та клієнт-серверних застосунків.
 • Тестування програмного забезпечення.
 • Сучасні методології розробки.

У сфері оброблення даних:

 • Основи сучасних систем керування базами даних.
 • Теорія та проектування баз даних.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Організація та обробка електронної інформації

У сфері технічної підготовки:

 • Архітектура, будова та функціонування обчислювальних систем.
 • Основи сучасних операційних систем.

Функційні та посадові обов’язки фахівця у сфері інформаційних технологій (бакалавр)

 • Визначення стратегії реалізації програмних засобів відповідно до вибраної моделі життєвого циклу, сфери застосування, розмірів і складності проекту.
 • Виявлення та аналіз вимог до програмних засобів.
 • Оцінювання вимог за критеріями узгодженості з потребами, здатності до тестування, здійсненності архітектурного проекту системи, функціонування та супроводження.
 • Розроблення специфікацій, сценаріїв взаємодії користувача зі системою та іншими артефактами аналізу вимог до програмних засобів.
 • Взаємодія з правовласниками, замовниками та користувачами системи щодо вимог до програмних засобів.
 • Проектування архітектури програмних засобів.
 • Детальне проектування програмних засобів до рівня програмних блоків і зовнішніх інтерфейсів.
 • Розроблення та налагодження програмного коду на рівні модулів та бази (сховища) даних.
 • Розроблення та налагодження процедур тестування для кожного програмного модуля.
 • Аналіз і оптимізація програмного коду та процедур тестування з використанням відповідних інструментальних засобів.
 • Володіння технологій збирання, оброблення та аналізу вхідних даних, розроблення прикладних застосунків завдяки мовам програмування: Java, C++,C#, PHP, JavaScript, Python, VBA, HTML, XML тощо

Професійна діяльність випускників пов’язана з індустрією інформаційних технологій та розробленням, упровадженням і супроводженням конкурентоздатного прикладного програмного забезпечення  у сферах

 • Економіки. У загальному вигляді інформаційні технології в економіці визначають як сукупність дій над економічною інформацією для прийняття оптимальних ефективних рішень.
 • Видавництва. Для підприємств видавничо-поліграфічної галузі є важливим застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності процесів підготовлення та виготовлення поліграфічної продукції, організації документообігу, адміністрування та поширення видань.
 • Юриспруденції. Розробники займаються розробленням і супроводженням спеціальних програм для організації якісної і швидкої роботи юристів, відбулося широке поширення правових довідкових систем. Їх тепер нараховують більше сотні, приміром Ліга Закон.
 • Менеджменту. За допомогою прикладних інформаційних систем збирають і впорядковують дані програмних систем, які забезпечують вироблення рішень на основі автоматизації бізнес-процесів у сфері керування, інформаційні системи менеджменту сприяють більшій оперативності та конкретності менеджерської діяльності, забезпечують своєчасність усіх управлінських розрахунків, контроль за виконанням управлінських рішень і зворотній зв’язок, удосконалення менеджерської діяльності підприємств та підвищення на цій основі ефективності їх роботи.
 • Соціології. Йдеться про застосування методів математичної статистики щодо результатів опитування, побудову модельних рішень соціальних процесів, автоматизацію проведення опитувань.
 • Хімії. Розроблення і супроводження спеціалізованих програм, що моделюють поведінку речовин, які значно допомагають розвивати цю науку.
 • Дизайну. Ця предметна сфера використовує різні графічні програми і редактори, що є частиною інформаційної культури, полегшуючи роботу дизайнерів, сприяючи появі інновацій і нових напрямків стилю у дизайні третього тисячоліття.
 • Туризму. Ця індустрія пристосована для впровадження сучасних інформаційних технологій, тому зазнала значного впливу науково-технічного прогресу. Охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні системи бронювання, мультимедіа, інтегровані комунікаційні мережі для забезпечення діяльності туризму тощо.
 • Медицини. Новітні інформаційні технології все більше використовують у галузі охорони здоров’я, що буває зручним, а часом просто необхідним. Завдяки цьому медицина, в тому числі і нетрадиційна, набуває сьогодні абсолютно нових рис. У багатьох медичних дослідженнях обов’язково використовують комп’ютер і прикладне програмне забезпечення. Цей процес супроводжують суттєвими змінами в медичній теорії та практиці, що пов’язані з внесенням коректив, як на етапі підготовки медичних працівників, так і для медичної практики.
 • Психології. Моделювання розумових і поведінкових процесів допомагає у виявленні та описі багатьох явищ у психології. Сучасні реалії вимагають від спеціалістів у галузі соціально-політичних наук, зокрема психологів, володіння системою практичних навичок щодо основ користування мультимедійними технологіями відображення даних, інформаційно-пошуковими системами, основами комплексного оброблення інформації з використанням мереж, створення електронних систем тестування та анкетування, користування електронними бібліотеками психологічного спрямування та базами нормативних документів, засобами статистичного оброблення та аналізу даних психологічних досліджень, уміння ефективно працювати з електронними документами.
 • Освіти. Процес навчання, особливо дистанційного, обов’язково використовує прикладне програмне забезпечення. В освіті інформатизація відкриває доступ до світових інформаційних ресурсів; зменшує залежність викладання і навчання від місцезнаходження учасників процесу та часових рамок; сприяє вдосконаленню форм і змісту навчального процесу, підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу та персоніфікації навчання, інтеграції навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; значно збільшує обсяги ресурсів, якими студенти можуть користуватися за межами аудиторії; сприяє підвищенню мотивації до навчання та розвитку креативного мислення. Інтерактивність і мультимедійна наочність сприяють кращому поданню і засвоєнню інформації.

Об’єкти професійної діяльності

 • програми, програмні системи й комплекси, їх математичні й алгоритмічні моделі;
 • методи проектування й реалізації прикладних програмних систем;
 • способи супроводження програмних систем у різних сферах;
 • автоматизовані системи оброблення інформації й керування об’єктами тощо.

 Вимоги до індивідуальних здібностей

Креативність, допитливість, абстрактне й системне мислення; працьовитість, уважність; акуратність; наполегливість; цілеспрямованість; відповідальність; уміння працювати в команді; незалежність; схильність до інтелектуальних видів діяльності; самонавчання, стратегічне мислення.

 Випускник за програмою «Прикладні інформаційні системи» може працювати інженером-програмістом; системним аналітиком; тестувальником, фахівцем із впровадження, налагоджування, супроводження інформаційних систем; системним адміністратором; ІТ-менеджером за такими напрямами:

 • розроблення хмарних рішень і рішень, у т.ч. в електронній комерції;
 • розроблення баз даних;
 • розробка мобільних застосунків;
 • розроблення веб-застосунків;
 • підтримання і супроводження програмних систем;
 • аналітиком тощо.

Перелік дисциплін, які вивчають студенти кафедри прикладних інформаційних систем

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 • Алгебра.
 • Дискретна математика (з використанням інформаційних технологій).
 • Математичний аналіз.
 • Програмування та прикладні інформаційні системи.
 • Інформаційні системи і технології в статистиці.
 • Алгоритми і структури даних.
 • Корпоративні інформаційні системи.
 • Інформаційні системи в обліку та аудиті.
 • Українська та зарубіжна культура.
 • Основи екології.
 • Прикладна статистика (з використанням інформаційних технологій).
 • Оброблення зображень та мультимедіа.
 • Реляційні та постреляційні промислові бази даних.
 • Методи та засоби об’єктно-орієнтованого проектування та програмування.
 • Інформаційні системи у фінансовому і банківському менеджменті.
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах.
 • Філософія.
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи.
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності тощо.
 1. Дисципліни вибору ВНЗ
 • Прикладне програмне забезпечення.
 • Організація та обробка електронної інформації.
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення.
 • Програмне забезпечення інформаційних систем.
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Машинне навчання.
 • Проектування і програмування сайтів.
 • Технології розроблення веб-сервісів тощо.
 1. Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація 1. Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології»

 • Агентні технології.
 • Хмарні технології.
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 • Архітектура обчислювальних систем.
 • Електронний документообіг.
 • Інформаційні системи в управлінні.
 • Офісні і видавничі системи.
 • Предметні та прикладні інформаційні технології.

Спеціалізація 2. «Спеціалізація «Прикладне програмування»

 • Кросплатформне програмування.
 • Організація баз даних і знань.
 • Моделювання бізнес-процесів.
 • Технології промислового розроблення програм.
 • Інформаційні системи і технології.
 • Пакети прикладних програм.
 • Веб технології.
 • Супроводження програмного забезпечення та стандартизація сфери ІКТ.

3.1. Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік № 1

 • Big Data.
 • Інформаційно-пошукові системи.

Перелік № 2

 • Технологія розробки великих програмних систем.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням).

Перелік № 3

 • Електронне урядування.
 • Інформаційний менеджмент.

Науково-дослідницька діяльність

До планів наукових досліджень входить:

– фундаментальний напрямок: подальші дослідження розвитку цифрової економіки; ІТ розроблення інформаційних пошукових систем; ІТ створення клієнт-серверних інформаційних систем; ІТ створення сервіс-орієнтованих систем електронної комерції та електронного урядування, дослідження та застосування методів оптимізації в задачах планування, проектування, діагностики, розпізнавання образів; дослідження та реалізація проекційно-ітераційних методів у перевизначених задачах; теорія і практика узагальнених табличних алгебр та її застосування у сучасних інформаційних технологіях зберігання інформації, теорія ймовірностей на алгебраїчних, топологічних і фрактальних структурах тощо.

– прикладний напрямок:

 • розроблення програмного забезпечення підвищення ефективності веб-технологій;
 • розроблення моделей і методів реалізації електронних магазинів;
 • розроблення системи підтримки рішень з управління кіберзахистом інформаційно-комунікаційних систем тощо

Можливі теми дипломних студентських робіт:

 1. Розробка веб-орієнтованої інформаційної CRM-системи.
 2. Розробка програмного забезпечення для експрес-моніторингу забруднення навколишнього середовища.
 3. Розробка автоматизованої системи бюджетування проектів ІТ-компанії.
 4. Розробка і моделювання розподіленої системи керування вантажними механізмами.
 5. Розробка програмного забезпечення автоматизації складського обліку.
 6. Інформаційна система вибору маршруту автотранспортного сполучення.
 7. Програмна реалізація оцінки вартості житлових та нежитлових приміщень.
 8. Проектування та програмна реалізація системи для складання розкладу занять ВНЗ.
 9. Моделювання економічних динамічних систем через диференціальні рівняння або їх системи.
 10. Програмна реалізація моделі соціальної мобілізації.
 11. Розробка генетичних алгоритмів для розв’язання NP повних задач.
 12. Розробка системи підтримки рішень з управління кіберзахистом у корпоративній інформаційній системі.
 13. Розробка адаптивної експертної системи з інформаційної безпеки із використанням процедури кластеризації ознак аномалій

 

Співробітники кафедри

 

 

 

тел./факс: +380 44 5213277
email: fit@univ.net.ua
вул. Ванди Василевської, 24, кімн. 401, 415
04116, Київ, Україна

Comments are closed