Кібербезпеки та захисту інформації

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації заснована у 2014 році. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які не тільки володіють науковими знаннями в галузі інформаційної безпеки, а і мають практичний досвід експлуатації та впровадження систем захисту інформації.

Кафедру створено з метою підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних на світовому ринку фахівців у галузі інформаційної безпеки та управління інформаційною безпекою, кафедра готує фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека і є випускною за напрямами підготовки бакалаврів:  «Кібербезпека».

З 2017 року проводиться набір на навчання за ОР магістратура для подальшого навчання бакалаврів і підготовки їх для вступу до аспірантури. (Детальніше інформація…)

В складі кафедри розгорнуті навчальні лабораторії та Наукова-дослідна лабораторія «Кібернетичний полігон».

На протязі навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з вищої математики, теорії ймовірності і математичної статистики, дискретної математики, фізики  та інших.

Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації:

  • Технології програмування;
  • Теорія інформації та кодування;
  • Операційні системи;
  • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
  • Прикладна криптологія;
  • Електроніка;
  • Архітектура комп’ютерних систем;
  • Інформаційно-комунікаційні системи;
  • Управління інформаційною безпекою;
  • Комплексні системи захисту інформації та інші.

Випускників кафедри готують для потреб органів  державної влади, силових міністерств і відомств, податкової та митної служб, підрозділів захисту інформації підприємств і банківських установ, інших організацій, пов’язаних з організацією та впровадженням інформаційної безпеки, забезпеченням кібербезпеки в інформаційній сфері.

Навчальні лабораторії кафедри забезпечені необхідним обладнанням, використовуються  сучасні програмні продукти. Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Грунтовна теоретична та практична підготовка, яку студенти отримують на кафедрі дозволить їм успішно реалізувати себе як в науці, так в промисловості та бізнесі.

Науково-дослідницька діяльність

Основними  напрямами наукових досліджень кафедри є розвиток наукової діяльності, фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов’язаних з такими напрямками, як теорія і практика побудови інтелектуальних систем, нечіткі алгоритми управління, логіко-лінгвістичне моделювання у кіберпросторі та теорія і практика проектування автоматизованих систем та проведення експертиз, моделі та методи для побудови комплексної системи захисту інформації об’єкту інформаційної діяльності в умовах загроз.

Для досягнення поставленої мети та розвитку кафедри у науковій діяльності цілеспрямовано проводяться наукові семінари кафедри, круглі столи та н ауково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем .

II Scientific and Practical Conference
Інформаційний лист

Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра плідно співпрацює з іноземними фірмами, товариствами, закордонними вищими навчальними закладами, що несе в собі: покращення навчального процесу і його наближення до відповідних світових стандартів освіти; створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів; реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців; забезпечує  конкурентоздатність наших випускників на світовому ринку праці.

Співпраця в рамках програми ТЕМПУС з університетами Швеції, Латвії, Греції, Польщі в освітніх наукових  проектах, які дають можливість студентам навчатись паралельно в європейських університетах і отримувати подвійні дипломи.

Наші співробітники:

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації
тел.: +380 44 4814478
Сайт кафедри: http://kbzi.knu.ua/
e-mail: kbzi.fit.knu@ukr.net
вул. Ванди Василевської, 24
04116, Київ, Україна

Comments are closed.