Програмних систем і технологій

Кафедра програмних систем і технологій заснована у 2014 році.  На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які володіють фундаментальними математичними знаннями та сучасними інформаційними технологіями, мають значний педагогічний досвід, є сертифікованими фахівцями Microsoft.

Кафедра програмних систем і технологій здійснює навчання студентів за напрямами: 121 “Інженерія програмного забезпечення”.

Фахівці з «Інформатики» орієнтовані на розробку прикладного програмного забезпечення із застосуванням сучасних технологій програмування.

Наші викладачі  навчать  Вас :

 • розробляти системи підтримки прийняття рішень;
 • розв’язувати задачі прогнозування процесів у динамічних системах;
 •  здійснювати системний аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи;
 • розробляти бази даних (БД) та бази знань (БЗ), проектувати логічну та фізичну структуру БД, обирати системи управління БД та БЗ;
 • розробляти математичні моделі складних процесів.

Фахівці з  «Комп’ютерної інженерії»  займаються розробкою вузлів комп’ютерних систем і мереж та їх інтеграцією, дослідженнями в області робототехніки.

Завдання викладачів кафедри навчити студентів розв’язувати задачі, що пов’язані з написанням програмного і мікропрограмного забезпечення для вбудованих мікроконтролерів, розробкою операційних систем, проектуванням аналогових датчиків, тощо.

Фахівці з «Програмної інженерії»  займаються побудовою складних програмних систем. Даний напрям, крім програмування, має навчити студентів систематизованому процесу проектування, розробки й супроводу програмних засобів. Програмна інженерія – це область комп’ютерної науки й технології, яка займається побудовою програмних систем настільки великих і складних, що для цього потрібна участь команд розроблювачів різних спеціальностей і кваліфікацій.

Інженерія програмного забезпечення  – це нова, але вже добре відома в Україні спеціальність, поява якої обумовлена сучасністю.

Інженерія програмного забезпечення   – наука про принципи й методології, що використовуються при розробці й супроводі програмних систем. Вона вивчає застосування систематизованого, упорядкованого й конкретного підходу до розроблення, експлуатації й супроводу програмного забезпечення (ПЗ), використання принципів інженерії стосовно процесу розроблення ПЗ.

Галузі знань програмної інженерії

 • Основи математики й інженерії ( у тому числі економіка ПЗ);
 • Професійна практика (робота в команді, навички комунікації, етика);
 • Основи моделювання (аналіз, робота з вимогами, специфікації);
 • Проектування ПЗ (концепції й стратегії проектування, проектування людино-машинного інтерфейсу, засоби підтримки проектування);
 • Верифікація й атестація ПЗ (основи, рецензія коду, тестування, оцінка користувацького інтерфейсу, аналіз проблем);
 • Процеси розробки ПЗ: аналіз вимог, проектування, кодування, тестування й налагодження;
 • Якість ПЗ (стандарти якості ПЗ, процеси забезпечення якості ПЗ);
 • Керування програмними проектами (концепції менеджменту, планування й відстеження виконання проектів, керування персоналом, керування конфігурацією ПЗ).

Функціональні й посадові обов’язки фахівця

 • Збір і аналіз вихідних даних для проектування програмного забезпечення
 • Проведення техніко-економічного обґрунтування пропонованих проектних рішень при концептуальному програмуванні
 • Розробка алгоритмів розв’язку завдань відповідно до існуючого технічного завдання
 • Розробка програмного забезпечення
 • Використання сервісів Інтернет і Веб – технологій при реалізації розподілених інформаційних систем
 • Інсталяція програм і програмних систем, настроювання й обслуговування програмно – апаратних засобів
 • Розробка проектної й робочої документації, оформлення закінчених проектних робіт
 • Верифікація програмних рішень, контроль відповідності реалізованих проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам
 • Використання стандартів і методів контролю якості програмної документації

 Області професійної діяльності випускників

Індустрія розробки програмних систем

 • Сфера бізнесу, у якому використовуються програмні системи й інформаційні технології
 • Сфера  програмування й програмного аутсорсингу
 • Розробка конкуренто здатного програмного забезпечення для фінансового, індустріального, телекомунікаційного сектору економіки, утвору, охорони здоров’я, індустрії розваг, підприємств торгівлі, урядових закладів, оборонної промисловості тощо.

 Об’єкти професійної діяльності

 • програми, програмні системи й комплекси, їх математичні й алгоритмічні моделі;
 • методи проектування й реалізації;
 • способи виробництва й експлуатації в різних областях;
 • автоматизовані системи обробки інформації й керування;
 • системи автоматизованого проектування.

Вимоги до індивідуальних здібностей

Абстрактне й системне мислення; уважність; акуратність; наполегливість; цілеспрямованість; відповідальність; уміння працювати в команді; незалежність; схильність до інтелектуальних видів діяльності; висока мотивація до творчої діяльності, самонавчання, стратегічне мислення.

Випускник по напрямкові «Інженерія програмного забезпечення» може працювати:

 • системним аналітиком
 • системним архітектором
 • проектувальником програмних систем
 • конструктором програмного забезпечення
 • програмістом
 • фахівцем з тестування програмного забезпечення
 • фахівцем з керування програмними проектами
 • фахівцем із системного адміністрування

Перелік дисциплін, що вивчаються студентами кафедри Програмних систем і технологій

Для наших студентів ми пропонуємо унікальний підбір дисциплін.  Такий вибір забезпечить професійну підготовку наших студентів і комфортне входження в ІТ індустрію. Також студенти зможуть успішно працювати у стилі free.

 1. Нормативні навчальні дисципліни

Вступ до університетських студій
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Основи математики
Дискретна математика (з використанням інформаційних технологій)
Основи програмування
Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування
Прикладна математика
Українська та зарубіжна культура
Науковий образ світу
Основи програмної інженерії
SQL
Проектування баз даних
Об’єктно-орієнтоване конструювання програм
Теорія ймовірностей та математична статистика  (з використанням інформаційних технологій)
Основи екології
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Аналіз вимог до програмного забезпечення
Філософія
Операційні системи
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Веб-технології
Технологічна (виробнича) практика
Переддипломна (виробнича) практика

 2. Дисципліни вибору факультету

Архітектура комп’ютера
Алгоритми і структури даних
Комп’ютерні мережі та технології
Обчислювальні методи
Захист програм та даних
Математичне моделювання процесів
Курсова робота
Прикладне програмне забезпечення
Якість програмного забезпечення та тестування
Додаткові розділи проектування програмного забезпечення
Дипломне проектування

 3. Дисципліни вільного вибору студента

 Спеціалізація 1. “Програмно-інформаційні системи”

Комп’ютерна графіка та візуалізація
Емпірична методи програмної інженерія
Конструювання програмного забезпечення
Основи розподілених обчислень та паралельного програмування
Економіка IT компаній
Менеджмент командної розробки програмного забезпечення
Кросплатформне програмування
Хмарні технології
Документування програмного забезпечення

 Спеціалізація 2.  “Теорія інформаційних систем”

Мовні процесори
Парадигми програмування
Інформаційна безпека
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Економіка програмного забезпечення
Вбудовані системи реального часу
Пакети прикладних програм
Інтерактивні системи
Формальні методи специфікації програм

 3.1. Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

 Перелік № 1

Розробка мультимедійних та ігрових систем
Моделювання інформаційних систем та бізнес систем

Перелік № 2

Функціональне програмування
Основи зворотньої розробки

Перелік № 3

Програмування під мобільні платформи
Стандартизація програмного забезпечення

Науково-дослідницька діяльність

У плани досліджень входить:

– фундаментальний напрямок: подальші дослідження гібридних автоматів, теорії можливостей, функціонально-диференціальних рівнянь;

– прикладний напрямок:

 • дослідження літака, як об’єкта керування, побудова аеродинамічних характеристик літака за неповними нечіткими даними, реконфігурація керування літаком в  ситуаціях відмов;
 • розробка математичного апарату та програмного комплексу прогнозування різниці довжин нижніх кінцівок та ефекту лікування для захворювань з постійною затримкою росту;
 • розробка математичного апарату та програмного комплексу для лікування та прогнозування розвитку остеопорозу при різних варіантах лікування;
 • розробка інформаційної системи «Он-лайн університет»;
 • розробка інформаційної системи «Електроне управління»;
 • розробка віртуальної лабораторії «Комп’ютерні мережі»;
 • розроблення  та впровадження технологій телемедицини;
 • розробка технологій аналітики та прогнозування масових явищ.

Можливі теми дипломних студентських робіт:

 • Розробка системи підтримки прийняття рішення за методом функціонально статистичних випробувань для діагностування онкопатологій.
 • Нейромережевий підхід до комп’ютерної імітації процесів роботи пам’яті.
 • Нейронна мережа змінної структури для моделювання психо-емоційних процесів.
 • Моделювання динаміки розвитку ракової пухлини за допомогою гібридних автоматів.
 • Динаміка систолічного артеріального тиску в імпульсних диференціальних рівняннях.
 • Ефективність нейромережевих методів при розпізнаванні образів.
 • Побудова автоматизованої системи оцінювання знань студентів та використання нечітких систем Таккагі-Сугено.
 • Створення тривимірної фрактальної моделі серцево-судинної системи людини та моделювання гемодинаміки.
 • Дослідження моделі оптимального економічного зростання на основі рівняння Солоу.
 • Теоретико-возможностний підхід для вирішення завдання фінансового стану підприємства.
 • Програмний комплекс побудови гібридних автоматів для моделювання складних систем.
 • Використання нейронних мереж для вирішення задачі прогнозування.
 • Гібридна модель безпілотного літального апарату.
 • Побудова та дослідження математичної моделі серцевого м’яза як пружної поверхні.
 • Моделювання руху крові в серцево-судинній системі людини за допомогою гратчастого газу Больцано.
 • Побудова універсальної програмної моделі нейронних мереж.
 • Система розпізнавання тексту без необхідності навчання.
 • Статична і динамічна модель хребта людини за умов розвитку та лікування остеопорозу.
 • Нейронні мережі – моделювання пам’яті.
 • Порівняльний аналіз підходів побудови теорії можливостей.
 • Нечіткі експертні системи прийняття рішень.
 • Розробка концепції нечіткої реляційної бази даних.
 • Використання гібридних автоматів для моделювання динаміки польоту при скиданні вантажів.
 • Моделювання та дослідження фондового ринку в умовах нечіткої інформації.
 • Математичний підхід до ранньої діагностики онкологічних захворювань.
 • Побудова моделі нечіткого контролера на основі генетичного алгоритму.

Наша кафедра – єдина кафедра, яка має такий унікальний підбір викладачів, що створює потужну тріаду: Комп’ютер-Програма-Технологія.

Наші співробітники:

 

Кафедра програмних систем і технологій
сайт кафедри
тел. 481-44-78
вул. Ванди Василевської, 24, кімн. 410

Comments are closed.