Технології штучного інтелекту

Характеристика
освітньо-наукової магістерської програми
«ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»
( «Artificial Intelligence Technologies»)
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки»
Програма – «Технології штучного інтелекту»
Термін навчання: денна форма – 2 роки.

Презентація: Технології штучного інтелекту

Прийняття рішень в умовах невизначеності, бізнес-аналітика, розпізнавання аудіо-, відео- і текстової інформації, машинне навчання, комп’ютерний зір, робототехніка, розробка ігор, створення інтелектуальних систем в різних предметних областях, діагностика і прогнозування – лише мала частина напрямків штучного інтелекту. Побудова інформаційного суспільства вимагає розробки і застосування інтелектуального аналізу все більших обсягів даних. Створення артефактів, здатних замінити людину, при прийнятті рішення в складних, неоднозначних, проблемних ситуаціях, – є невід’ємною частиною парадигми суспільного розвитку.

Технології штучного інтелекту призначені для вивчення і створення інтелектуальних інформаційних технологій, які використовуються для підтримки прийняття рішень в умовах ризику, об’єктивної і суб’єктивної невизначеності; набуття практичних навичок розробки прикладних експертних систем, визначення моделей, методів та інструментальних засобів вирішення проблем, що пов’язані з неповнотою, неоднозначністю, відсутністю даних.

Фахівець зі штучного інтелекту здатний до вирішення важкоформалізованих та слабко структурованих задач. Він є тією особою, яка здатна виявити проблему; здійснити вибір відповідних методів штучного інтелекту або, при необхідності, їх розробити; керувати створенням інтелектуальних систем або систем підтримки прийняття рішень.

Випускник магістратури може займати посади керівника проекту, системного аналітика, бізнес-аналітика, наукового співробітника, а також фахівця з Data Scienсe або Big Data – нових високооплачуваних і перспективних професій на ринку праці.

До головних компетентностей випускника відносяться: здатність розробляти інтелектуальні інформаційні технології, які мають стратегічне значення для організації і можуть бути застосовані для вирішення існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, установ і організацій; розробляти і впроваджувати сховища даних; використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття рішень в організації.

Студенти магістерської програми «Технології штучного інтелекту» навчаються за планом, який відповідає міжнародним програмам підготовки фахівців в області штучного інтелекту і освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

Спеціалізації: Прикладні інтелектуальні системи, Інтелектуальні обчислення.

Студенти вивчають такі дисципліни та модулі: бізнес-аналітика, моделювання та візуалізація багатовимірних даних, гібридні технології штучного інтелекту, моделювання інтелектуальних систем, еволюційне моделювання та метаевристики, мультиагентні технології і сервіси, технології глибокого навчання.

Додатково студенти можуть отримати знання та практичні навички з таких дисциплін, як біоінформатика, методи обробки природномовної інформації, системи обробки зображень і комп’ютерний зір, геоінформатика і просторове моделювання, прикладні технології штучного інтелекту, адаптивні інтелектуальні освітні системи, технології штучного інтелекту в ігрових програмних системах, інтернет речей.

Всі студенти програми забезпечуються доступом до web-сайту електронного навчання факультету і кафедри, де студентам надаються електронні навчальні матеріали, мультимедійні презентації лекційних матеріалів, структурно-логічна схема навчання технологіям штучного інтелекту, навчальні фільми, електронні підручники і методичні матеріали, програмні керівництва. Навчання за програмою проводиться з використанням сучасних інформаційних технологій зі штучного інтелекту та унікальних програмних комплексів.

Навчання проводять сертифіковані висококваліфіковані викладачі, серед яких доктори та кандидати наук, професори і доценти, які мають досвід розробки технологій штучного інтелекту та їх практичних застосувань. Для викладання запрошуються представники Національної академії наук України, які є відомими фахівцями в світі з проблематики штучного інтелекту. Наші студенти виконують магістерські роботи у співпраці з відомими ІТ-компаніями, а часто і за їх тематикою. Такі роботи публічно захищаються в присутності представників ІТ-компаній.

У процесі навчання студенти можуть здобувати знання та навички за програмами ІТ-компаній, вирішувати складні завдання, що пов’язані з розробкою і використанням штучного інтелекту, отримувати відповідні сертифікати, які будуть давати додаткові переваги при подальшому працевлаштуванні.

 

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітнім ступенем магістра знаходяться тут: http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%9D%D0%A3%20%D1%83%202018%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf , на стор. 62-98.

 

Прийом документів до магістратури здійснюється за адресою:
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4д

 

Comments are closed.